Zasady znakowania państw na mapach

Zasady znakowania państw wirtualnych
na mapach politycznych Mikroświata
(wersja obowiązująca od 1 września 2017 roku)

I. Państwo wirtualne

Międzynarodowa mapa polityczna pokazuje podział Mikroświata pomiędzy państwa wirtualne. Państwo wirtualne to podmiot prawa międzynarodowego o ustabilizowanej sytuacji wewnętrznej. Warunkiem uznania podmiotu politycznego za państwo jest posiadanie przez niego władzy, obywateli/stałych mieszkańców, podstawowej strony głównej i kanału państwowej komunikacji (forum, lista dyskusyjna lub inny środek zapewniający nieskrępowaną możliwość wypowiedzi przynajmniej obywateli/stałych mieszkańców).

II. Strona internetowa państwa

Absolutnym standardem wczesnych państw wirtualnych było, że posiadały one własne rozbudowane często serwisy internetowe mimo, że następowało to w czasach, gdy w sieci nie było dostępnych zbyt wiele bezpłatnych platform i aplikacji ułatwiających budowanie stron internetowych. Dzisiaj sytuacja jest inna, a mimo to nowopowstające czy też starsze państwa nie potrafią lub nie chcą z niej należycie korzystać. Spowodowało to powstanie nowej generacji państw opartych wyłącznie o fora internetowe, tzw. forumnacji. Królewski Instytut Kartograficzny uznaje, że państwa wirtualne nieposiadające żadnej strony internetowej albo posiadające sam szkielet takowej nie posiadają wszystkich cech państwa. Nie uniemożliwia im to jednak działalności, niemniej jednak zaniża standardy wypracowane od samego początku przez najstarsze państwa. Z tego powodu międzynarodowa mapa polityczna składać się będzie z dwóch arkuszy map: mapy właściwej pokazującej podział polityczny i mapy rodzajowej, pokazującej status danego państwa spośród następujących: „mikronacja” oraz „forumnacja”.

III. Stabilność wewnętrzna

Stabilność wewnętrzną mierzy się w miesiącach aktywności. Aby dany podmiot polityczny mógł być uznany za państwo i oznakowany na mapie musi istnieć i funkcjonować przynajmniej dwa miesiące oraz posiadać łatwo identyfikowalny dostęp do swojej strony głównej i środka komunikacji państwowej (niezmienny adres internetowy), na którym musi występować ruch (dyskusja), a także posiadać własną mapę, choćby wykonaną w sposób mało profesjonalny.

IV. Statusy państw

Państwa wirtualne dzielone są na dwie podstawowe kategorie dla celów znakowania ich na mapach: państwa suwerenne i wszelkie formy zależne od innych państw suwerennych. Co do zasady nie pokazuje się podziału administracyjnego państw suwerennych i zależnych, chyba że jednostki go tworzące mogą samodzielnie lub razem z władzami centralnymi występować na arenie międzynarodowej. W przyszłości planuje się znakowanie granic podziału administracyjnego najwyższego poziomu zarówno w państwach suwerennych jak i podmiotach od nich zależnych. Na mapie państwa niepodległe od zależnych różni kolor stosowany do barwienia ich terytoriów.

V. Ekspansja terytorialna

Rozszerzenie terytorium państwa może zostać pokazane na mapie międzynarodowej po spełnieniu takich samych warunków jak dla jego macierzystego obszaru. Inkorporacje i aneksje muszą być więc należycie uwierzytelnianie, poprzez uregulowanie statusu prawnego nowych ziem, uregulowanie ich granic, określenie ich władz i zasad podległości względem władz centralnych, sporządzenie mapy, przygotowanie miejsca na stronie internetowej i na forum/liście dyskusyjnej, prowadzenie narracji w celu ożywienia aktywności na nowoprzyłączonym obszarze, a tym samym jego szybkiej integracji z resztą terytorium. Ogłaszanie aneksji przez władze, za czym nie pójdą żadne powyższe działania mogą nie być uznawane za skuteczne.

VI. Terytoria sporne i roszczeniowe

Terytoria sporne będą takimi obszarami, na których kontrolę sprawują co najmniej dwa różne ośrodki polityczne spierające się o przynależność polityczną danego obszaru. Terytoria roszczeniowe będą takimi obszarami, nad którym kontrolę sprawuje jedno państwo (lub organizacja) a do którego pretensje terytorialne (żądania) zgłasza co najmniej jedno inne państwo (lub organizacja), ale tego terenu nie kontroluje.