Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – ministrowie Korony

BPSK nr 1153
LDKD #32013

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 22 grudnia 2009 roku

My, Edward I Artur, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii,
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii, etc.

postanawiamy, na wniosek Premiera Naszego Rządu, co następuje:

I. Odwołujemy wszystkich urzędujących Ministrów Korony.

II. Powołujemy na urząd Ministra Korony Jego Królewską Wysokość króla
seniora Pavla Svobodę, powierzając mu dział administracji federalnej –
sprawy zagraniczne
– i określamy nazwę ministra jako organu administracji rządowej w
brzmieniu: Minister Spraw Zagranicznych. Obsługę Ministra Spraw
Zagranicznych powierzamy podległemu mu Ministerstwu Spraw
Zagranicznych.

III. Powołujemy na urząd Ministra Korony arcyksięcia Ghardina,
powierzając mu następujące działy administracji federalnej:
(1) obywatelstwo;
(2) sprawiedliwość;
(3) informacja;
(4) kultura;
(5) nauka
– i określamy nazwę ministra jako organu administracji rządowej w
brzmieniu: Minister Spraw Wewnętrznych. Obsługę Ministra Spraw
Wewnętrznych powierzamy podległemu mu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

IV. Powołujemy na urząd Ministra Korony Yelonka markiza Rogacza,
powierzając mu następujące działy administracji federalnej:
(1) budżet;
(2) waluta;
(3) mienie Królestwa
– i określamy nazwę ministra jako organu administracji rządowej w
brzmieniu: Minister Finansów. Obsługę Ministra Finansów powierzamy
podległemu mu Ministerstwu Finansów.

V. Premierowi Naszego Rządu Jacquesowi baronowi de Brolle powierzamy
następujące działy administracji federalnej:
(1) gospodarka;
(2) praca
i określam nazwę ministra jako organu administracji rządowej w
brzmieniu: Minister-Koordynator ds. Systemu Gospodarczego.
Obsługę Ministra-Koordynatora ds. Systemu Gospodarczego powierzamy
Kancelarii Premiera Naszego Rządu.

VI. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward I Artur, R.