Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O Bazie Prawnej Sądu Królestwa (BPSK)

Pierwotnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 10 sierpnia 2008 roku o sądownictwie (LDKD #27953), Sąd Królestwa prowadził oficjalny zbiór aktów prawnych, obejmujący co najmniej orzeczenia Sądu oraz wszystkie obowiązujące federalne akty normatywne.

BPSK nie jest nowością. Zapis ustawowy był jedynie przyjęciem do wiadomości przez ustawodawcę wcześniejszej praktyki. W tym sensie BPSK była starsza aniżeli ustawa o sądownictwie – pierwszy wpis do pierwotnej BPSK został dokonany 6 września 2003 roku.

Zmiany sposobu obsługi informatycznej Królestwa, sukcesywnie wprowadzane od tamtego czasu, w szczególności zaś konieczność przeniesienia się na nowy serwer, wskazały na trudności w prostym przeniesieniu dotychczasowej BPSK. Powszechne były również skargi związane z pracochłonnością poszukiwań określonego aktu prawnego, w tym słabą wydajnością wbudowanej opcji wyszukiwania. Z tej przyczyny 31 sierpnia 2008 roku Prezes Sądu Królestwa podjął decyzję o zmianie całego serwisu sądowego, w tym wyodrębnieniu BPSK w jednostkę organizacyjną korzystającą z własnego oprogramowania, w ramach Gabinetu Prezesa Sądu Królestwa.

Niestety, wspomniane już trudności w przenosinach danych z poprzedniego serwera spowodowały konieczność przyjęcia określonego stanu prawnego jako swoistej godziny „0″. W porozumieniu z Jego Królewską Mością, Prezes Sądu Królestwa zarządził, iż nowa BPSK rozpocznie swoją działalność przy uwzględnieniu stanu prawnego obowiązującego 1 września 2008 roku, a zatem zostaną w niej ujęte wszystkie akty normatywne ogłoszone do 31 sierpnia 2008 roku, ale w wersji obowiązującej 1 września 2008 roku. Pozostałe akty nie zostaną utracone – ich przenosiny do nowej BPSK będą prowadzone sukcesywnie, niejako w tle już działającego serwisu. Podobnie też stopniowo przenoszone będą akty stosowania prawa, w szczególności postanowienia królewskie i uchwały izb Parlamentu Królewskiego.

Nowe oprogramowanie pozwalało na połączenie tradycyjnego systemu kategorii aktów normatywnych, opartego na formie poszczególnych aktów, z nowymi możliwościami. Przyjęliśmy również zasadę, że data publikacji aktu – wskazywana w systemie – odpowiadać będzie dacie ogłoszenia aktu, ze wskazaniem godziny 0:00 jeżeli akt był dodawany do zbioru później aniżeli w dniu jego rzeczywistego ogłoszenia.

Jego Królewska Wysokość Artur I Piotr opracował i udostępnił 1 października 2012 roku trzecią już wersję graficzną BPSK. Ta wersja obowiązuje po dziś dzień, jednak 13 maja 2016 roku rewolucyjnie zmieniły się zasady zarządzania Bazą w ten sposób, że ciężar odpowiedzialności za jej prowadzenie przesunięto z Sądu Królestwa na Ministra Sprawiedliwości. Decyzja taka była podyktowana faktem, że wakujące stanowiska w Sądzie Królestwa uniemożliwiały bieżące prowadzenie bazy, przez co tworzyły się z czasem spore braki, a baza przestała być aktualna. Obecnie Minister Sprawiedliwości ma dbać o jej aktualność.