Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SP VIII/2009 [PGK v. Svoboda] – NIEPRAWOMOCNY

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 18 stycznia 2010 roku

Sąd Prowincji w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Pokoju dr net. Krzysztof hrabia Jazłowiecki

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 12 grudnia 2009 – 15 stycznia 2010
sprawy: VIII/2009 [PGK v. Svoboda] z oskarżenia: Prokuratora Generalnego Królestwa
przeciwko: królowi seniorowi Pavlowi Svobodzie
oskarżonemu o to, że: w dniu 23 czerwca 2009 godz. 12:05 na forum Listy Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu użył umyślnie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, tj. o czyn z art. 41 kk.

orzeka, co następuje:

I. Oskarżonego króla seniora Pavla Svobodę uznaje niewinnym zarzucanych mu czynów.

II. Kosztami postępowania sądowego obciąża Prokuraturę Generalną Królestwa.

UZASADNIENIE

1.
Pełen zapis przebiegu rozprawy dostępny jest w gmachu Sądu Prowincji – Wydziale II Karnym (
http://www.dreamland.net.pl/sk/viewtopic.php?f=16&t=173 )

2.
10 grudnia 2009 roku Prokurator Generalny Królestwa (dalej: prokurator), aktem oskarżenia oskarżył króla seniora Pavla Svobodę (dalej: oskarżony) o umyślne użycie słów powszechnie uznanych za wulgarne. Oskarżenie zostało oparte na wiadomości z Listy Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu z dnia 23 czerwca 2009, godz. 12:05. Prokurator nie podał numeru porządkowego tej wiadomości.

3.
12 grudnia 2009 roku oskarżony w odpowiedzi na akt oskarżenia podtrzymał linię obrony przedstawioną podczas wyjaśnień w Prokuraturze Generalnej. Oskarżony powołał się na art. 8 ust. 2 kk., który mówi o
przestępstwie tylko w wypadku szkodliwości czynu oraz art. 14 ust. 3, mówiący o ograniczeniu wolności i praw tylko w przypadku ochrony porządku. Oskarżony zwrócił także uwagę na brak reakcji Moderatora
Listy Dyskusyjnej na popełniony czyn.

4.
Strony nie złożyły wniosków dowodowych w sprawie.

5.
W związku z urlopem prokuratora Sąd 23 grudnia zawiesił postępowanie w sprawie do 30 grudnia 2009 roku. 30 grudnia 2009 roku Sąd wyznaczył prokuratorowi termin na złożenie oświadczenia końcowego. Prokurator, a następnie oskarżony nie złożyli oświadczeń końcowych w sprawie.

6.
Dowód popełnionego czynu, o którym mowa w pkt. 1, został użyty przez Prokuraturę Główną Królestwa we wniosku dowodowym przeciwko temu samemu oskarżonemu w sprawie SP II/2009 [PGK v. Svoboda]. Sprawa ta, wskutek apelacji rozpatrzona przez Sąd Królestwa (sygn. SK 2009/16/Kr), zakończyła się wyrokiem uniewinniającym oskarżonego.

6. A
W uzasadnieniu do wyroku w sprawie SK 2009/16/Kr Sąd Królestwa podniósł, że materiał dowodowy (tu: część aktu oskarżenia) nie może być przedmiotem postępowania.

7.
Mając na uwadze zgromadzony w toku całego przewodu materiał procesowy oraz obowiązujące prawo zważono, co następuje:

7. A
Sąd przypomina, że użycie słowa uważanego za wulgarne musi być rozpatrywane w kontekście wypowiedzi, jak i sytuacji oraz emocji wypowiadającego owe słowa. W przypadku Listy Dyskusyjnej Królestwa
bezpośrednią ocenę powyższych czynników może wystawić Moderator Listy Dyskusyjnej. Prokurator nie podnosił, jakoby Moderator Listy Dyskusyjnej nałożył na oskarżonego żadnej kary porządkowej, co
wskazuje na niską szkodliwość czynu w zachowaniu porządku Listy Dyskusyjnej.

7. B
Podobnie jak w poprzednich sprawach o popełnienie czynu z art. 41 kk. ważna jest reakcja pozostałych uczestników dyskusji – w tym przypadku subskrybentów Listy Dyskusyjnej Królestwa. Prokurator nie przywołał żadnego przypadku oburzenia lub zgorszenia czynem oskarżonego. Wypowiedź oskarżonego była przejawem emocji i nie miała na celu obrażenia jej odbiorców. Konstytucyjnie zapewniona wolność słowa w
przypadku braku szkód wyrządzonych porządkowi społecznemu nie może zostać ograniczona.

7. C
Sąd przypomina, aby do wniosków dowodowych lub dowodów z aktu oskarżenia pochodzących z Listy Dyskusyjnej Królestwa załączać również numer porządkowy wiadomości.

POUCZENIE
Od niniejszego wyroku jako wydanego w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje apelacja, którą należy wnieść w terminie 7 dni od urzędowego ogłoszenia wyroku.