Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SP VI/2009 [Karna przeciw P. Neumannowi]

BPSK Nr 1232
LDKD #32244

WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 12 lutego 2010 roku

Sąd Prowincji w Wydziale II Karnym w składzie:
Przewodniczący: SP Martin markiz van Buuren

po ponownym rozpoznaniu na rozprawie w dniach 16 listopada 2009 do 29
stycznia 2010 roku
sprawy SP VI/2009
z oskarżenia: Prokuratora Generalnego Królestwa
przeciwko: Pablowi von Neumannowi
oskarżonemu o to, że:
w dniu 26 listopada 2008 roku o godzinie 16:00, w dniu 27 listopada 2008 roku o godzinie 08:24 i w dniu 10 grudnia 2008 o godzinie 20:25 na forum Listy Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu użył umyślnie słów
powszechnie uznawanych za wulgarne,
tj. art. 41 k.k.

orzeka,co następuje:

I. Uznaje oskarżonego za niewinnego zarzucanych mu czynów.
II. Kosztami postępowania obciąża Skarb Królestwa – Prokuraturę Generalną Królestwa.

UZASADNIENIE

(1)
Pełen zapis przebiegu postępowania jest dostępny w gmachu Sądu Prowincji – Sala Rozpraw Wydziału II Karnego.

(2)
Prokurator Generalny Królestwa w postępowaniu wnosił o ukaranie na mocy art. 41 k.k. oskarżonego grzywną.

(3)
Oskarżony nie brał udziału w postępowaniu.

(4)
Mając na uwadze zgromadzony w toku całego przewodu materiał procesowy oraz obowiązujące prawo zważono, co następuje:

(4.A)
Sąd w toku procesu otrzymał fragmenty wiadomości, które oderwane od kontekstu wypowiedzi, w ocenie Sądu, nie stanowią niezbitych dowodów popełnienia przez oskarżonego zarzucanych mu czynów. Po
przeanalizowaniu pełnej treści wskazanych w akcie oskarżenia wiadomości Sąd stwierdził, że wyrażone w nich słowa uznawane powszechnie za wulgarne są raczej wyrazem emocji, pewnego rodzaju buntem przeciwko upomnieniom wystosowanym przez moderatora niż aktem świadomego zakłócania porządku publicznego.

(4.B)
W związku z powyższym Sąd uznaje, że zaistniała sytuacja miała znikomą szkodliwość społeczną. Poparciem tej tezy jest fakt, iż nikt z ówczesnych subskrybentów listy dyskusyjnej nie uległ zgorszeniu, a lista dyskusyjna nie stała się polem wymiany wulgaryzmów.

(4.C)
Sąd postanowił o kosztach postępowania sądowego w I instancji oraz postępowania apelacyjnego z uwagi na przegranie sprawy przez Prokuraturę Generalną.

(4.D)
Mając powyższe na uwadze, stwierdzono jak w sentencji.

(-) Martin markiz van Buuren
Sędzia Pokoju

POUCZENIE
Na niniejsze orzeczenie jako wydane w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje apelacja, którą należy wnieść w ciągu 7 dni od urzędowego ogłoszenia.