Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – Traktat o uznaniu (Rep. Eskwilińska)

LDKD #33209
BPSK Nr 1398

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 22 lipca 2010 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru,
Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz
Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając przedstawiony Nam poniższy Traktat o nawiązaniu stosunków
dyplomatycznych pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Republiką Eskwilińską,
podpisany przez przedstawicieli Królestwa Dreamlandu oraz Republiki
Eskwilińskiej w dniu 22 lipca 2010 roku, za słuszny i celowy, ratyfikujemy go i
uznajemy za wiążący.

II. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Robert I, R.


Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych

pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Rzeczpospolitą Eskwilińską.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne
państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania
jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na
szczeblu ambasadorów lub urzędników odpowiedniego szczebla.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa
Królestwa Dreamlandu w Rzeczpospolitej Eskwilińskiej oraz przedstawicielstwa
Rzeczpospolitej Eskwilińskiej w Królestwie Dreamlandu.

Art. 3
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest
uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

ROZDZIAŁ II AMBASADOROWIE

Art. 4.

1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a. Nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego.
b. Nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa
dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa
dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa
przyjmującego.
c. Korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego.
d. Korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób
uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej
liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego.
e. Nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze
dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem
dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 punkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub/i uczciwość ambasadora, Państwo
wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za
persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do
złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa
wysyłającego.

ROZDZIAŁ III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań
zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem
trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej
stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie
Układające się Strony.