Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UF o fladze Królestwa [arch.]

BPSK nr 24
USTAWA FEDERALNA
z dnia 9 października 2002 roku
o fladze Królestwa.

Art. 1.
1. Ustawa niniejsza określa wygląd flagi Królestwa oraz zasady jej używania.
2. Przez używanie rozumie się każdą formę wykorzystania, w szczególności powielanie dowolną techniką oraz publikowanie na stronach internetowych.
3. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o barwie niebieskiej, rozumie się przez to barwę oznaczoną w standardzie:
(1) szesnastkowym RGB: #1554A6;
(2) RGB: 21,84,166;
(3) HSB: 214,87,65;
(4) CIE Lab: 36,5,-50;
(5) CMYK: 96,75,0,0.
4. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o barwie białej, rozumie się przez to barwę oznaczoną w standardzie:
(1) szesnastkowym RGB: #FFFFFF;
(2) RGB: 255,255,255;
(3) HSB: 214,0,100;
(4) CIE Lab: 100,0,0;
(5) CMYK: 0,0,0,0.
5. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o barwie czerwonej, rozumie się przez to barwę oznaczoną w standardzie:
(1) szesnastkowym RGB: #CA2027;
(2) RGB: 202,32,39;
(3) HSB: 358,84,79;
(4) CIE Lab: 45,64,43;
(5) CMYK: 14,100,100,4.
6. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o barwie złotej, rozumie się przez to barwę oznaczoną w standardzie:
(1) szesnastkowym RGB: #ECD318;
(2) RGB: 236,211,24;
(3) HSB: 53,90,93;
(4) CIE Lab: 85,-3,81;
(5) CMYK: 9,11,99,0.

Art. 2.
Barwy niebieska, biała i czerwona są barwami Królestwa.

Art. 3.
1. Flaga Królestwa ma kształt prostokąta, przy czym stosunek długości jego boków wynosi 5 do 3; dłuższy bok stanowi podstawę.
2. Flaga Królestwa składa się z poziomo ułożonych pasów niebieskiego u góry i czerwonego na dole, przedzielonych białą poziomą falą.
3. Stosunek grubości pasa niebieskiego do czerwonego wynosi 8 do 3, a szerokość białej fali stanowi połowę szerokości pasa czerwonego.
4. Na środku pasa niebieskiego znajduje się pięciopłatkowy kwiat, symbolizujący zjednoczone Prowincje.
5. Płatki kwiatu są barwy białej.
6. Środek kwiatu oraz liście między jego płatkami mają barwę złotą.
7. Oficjalnym wzorem flagi jest jej zatwierdzony projekt, przesłany na listę dyskusyjną Senatu Królewskiego, przechowywany w archiwach Senatu oraz przez Króla.

Art. 4.
1. Flaga Królestwa stanowi jego własność i podlega prawnej ochronie.
2. Uprawnienie do korzystania z flagi Królestwa może wynikać z ustawy federalnej, dekretu królewskiego albo uchwały Senatu Królewskiego.
3. Na podstawie niniejszej ustawy prawo korzystania z flagi przysługuje organom federalnym, które obowiązane są umieścić flagę Królestwa na swoich witrynach internetowych.

Art. 5.
Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.