Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Konstytucja Królestwa

BPSK Nr 2516
FKD 23/985
Tekst jednolity

KONSTYTUCJA
KRÓLESTWA DREAMLANDU
[ogłoszono dnia 29 sierpnia 2011 roku; poprawka z dniem 4 grudnia 2011 roku]

W trosce o byt i przyszłość Królestwa Dreamlandu,
nawiązując do wartości urzeczywistnianych przez wiele lat dreamlandzkiej demokracji i świadomi odpowiedzialności za los najstarszego państwa wirtualnego polskiego mikroświata,
równi w swych prawach jako Obywatele Królestwa,
pragnąc zagwarantować demokratyczne wartości, na których opiera się dreamlandzki ustrój,
świadomi konieczności kształtowania ustroju konstytucyjnego w odniesieniu do wyzwań, szans i ograniczeń świata wirtualnego,
ustanawiamy Konstytucję Królestwa Dreamlandu

Rozdział I
Naczelne zasady ustroju

Artykuł 1.
1. Królestwo Dreamlandu jest demokratycznym federalnym wirtualnym państwem prawa.
2. Formą rządów jest monarchia konstytucyjna.

Artykuł 2.
1. Podmiotem suwerenności i jedynym źródłem władzy w Królestwie jest Naród.
2. Naród sprawuje swą władzę bezpośrednio, a także za pośrednictwem organów władzy państwowej.
3. Najwyższym bezpośrednim wyrazem władzy Narodu jest referendum.

Artykuł 3.
1. Życie społeczne w Królestwie opiera się na zasadach politycznego, ekonomicznego i ideologicznego pluralizmu.
2. Cenzura jest zabroniona; nie dotyczy to sądowego zakazu publikowania materiałów naruszających dobra osobiste innych podmiotów.

Artykuł 4.
Człowiek, jego życie i zdrowie, honor i godność, nietykalność i bezpieczeństwo są w Dreamlandzie najwyższymi wartościami i podlegają konstytucyjnej ochronie.

Artykuł 5.
1. Konstytucja ma najwyższą moc prawną, jest stosowana bezpośrednio i obowiązuje na całym terytorium Królestwa. Ustawy i inne akty prawne nie mogą być sprzeczne z Konstytucją.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Konstytucja, ustawy federalne, ustawy Rady Królestwa, dekrety królewskie, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia federalne; prawem powszechnie obowiązującym na obszarze Prowincji jest również właściwe prawo krajowe.
3. Dekrety królewskie oraz ustawy Rady Królestwa mają moc ustawy federalnej i mogą regulować kwestie, dla których Konstytucja zastrzega formę ustawy, chyba że inaczej zaznaczono.
4. Ustawa federalna może stanowić, iż określone jej przepisy nie mogą być zmieniane ani uchylane w drodze dekretu królewskiego lub ustawy Rady Królestwa.

Rozdział II
Prawa i wolności

Artykuł 6.
1. Wszyscy ludzie są wolni i równi w swej godności i prawach.
2. Prawa i wolności człowieka, jako niezbywalne i nienaruszalne, są mu przyrodzone.
3. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy i w trybie nią określonym, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego.
4. Ustawą w rozumieniu niniejszego rozdziału jest również krajowy akt normatywny.

Artykuł 7.
1. Sfera prywatnego życia obywatela jest nienaruszalna.
2. Każdemu gwarantuje się tajemnicę korespondencji.

Artykuł 8.
Zabrania się tworzenia i działalności partii politycznych oraz organizacji społecznych, których cele programowe lub działalność zmierzają do likwidacji niepodległości Królestwa, zmiany siłą ustroju konstytucyjnego, pogwałcenia suwerenności i integralności terytorialnej Królestwa, zagrożenia jego bezpieczeństwa, bezprawnego zagarnięcia władzy państwowej, propagowania wojny, przemocy, rozpalania nienawiści rasowej, religijnej, dokonania zamachu na prawa i wolności człowieka.

Artykuł 9.
Królestwo Dreamlandu chroni własność, w tym własność intelektualną, oraz prawo dziedziczenia. Wywłaszczenie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu, na cele publiczne oraz za sprawiedliwym i uprzednim odszkodowaniem.

Artykuł 10.
Prawa i wolności człowieka i obywatela utwierdzone w niniejszej Konstytucji nie stanowią listy zamkniętej.

Rozdział III
Prowincje

Artykuł 11.
1. Władze Prowincji mają obowiązek umożliwiać swobodne działanie i funkcjonowanie władz federalnych na całym terytorium Królestwa.
2. Władze federalne mają obowiązek umożliwiać swobodny rozwój Prowincji.

Artykuł 12.
1. Królestwo Dreamlandu składa się z następujących Prowincji:
(1) Morland;
(2) Surmala;
(3) Unia Saudadzka;
(4) Webland.
2. Wszystkie Prowincje są równouprawnionymi podmiotami Federacji.
3. Ustrój Prowincji określa jej normatywny akt zasadniczy i zgodne z nim akty normatywne; akty te stanowią prawo krajowe danej Prowincji.
4. Na czele Prowincji stoi powoływany i odwoływany przez Króla Namiestnik Koronny; dopuszcza się dodatkowo stosowanie krajowej tytulatury.
5. Organem Federacji pozostającym pod bezpośrednią zwierzchnością Króla jest Domena Królewska; status Domeny Królewskiej określa ustawa.

Rozdział IV
Referenda

Artykuł 13.
1. Wola Narodu urzeczywistnia się w referendach organizowanych na terenie całego Królestwa.
2. W sprawie uchwalenia budżetu, podatków lub amnestii referendum nie przeprowadza się.

Artykuł 14.
1. Referendum ogólnonarodowe zarządza Król z własnej inicjatywy lub na wniosek wniesiony przez Izbę Poselską, Radę Królestwa lub grupę co najmniej 3 obywateli.
2. Ustawa określi sposób postępowania po zarządzeniu referendum ogólnonarodowego, a także określi warunki zarządzenia i sposób postępowania po zarządzeniu referendum lokalnego.

Rozdział V
Król

Artykuł 15.
1. Król Dreamlandu jest głową państwa.
2. Król sprawuje władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą w zakresie zgodnym z Konstytucją i aktami ustawowymi.
3. Król określa podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa.
4. Król reprezentuje Królestwo w kraju i zagranicą.

Artykuł 16.
Korona Królestwa przechodzi na następców w trybie określonym dekretem królewskim.

Artykuł 17.
Król wydaje i ogłasza dekrety królewskie.

Artykuł 18.
1. Jeżeli Król nie może przejściowo sprawować urzędu, wyznacza Regenta, który tymczasowo pełni obowiązki królewskie, jednak nie dłużej aniżeli przez okres trzech miesięcy.
2. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku ogłoszenia regencji określa ustawa.

Artykuł 19.
1. Za naruszenie Konstytucji lub aktów ustawowych Król odpowiada przed Sądem Królestwa z oskarżenia Izby Poselskiej lub Rady Królewskiej, jeśli Izba nie jest powołana; z chwilą oskarżenia prerogatywy królewskie wykonuje Premier Rządu Królewskiego.
2. W razie skazania osoby noszącej Koronę Królestwa Dreamlandu przez Sąd Królestwa, o losie Korony decyduje Naród w referendum zarządzonym przez Premiera Rządu Królewskiego.
3. Jeżeli Sąd Królestwa nie może rozpoznać sprawy wskutek niedającej się usunąć przeszkody, a oskarżenie wniosła Izba Poselska, to Izba może powierzyć rozpoznanie sprawy Radzie Królestwa; z chwilą zgłoszenia wniosku o powierzenie rozpoznania sprawy aż do zakończenia głosowania w jego przedmiocie, Król nie może zmienić składu Rady.
4. Jeżeli większość głosujących opowie się za przejściem Korony Królestwa na inną osobę, Rada Królestwa niezwłocznie mianuje Regenta i podejmuje czynności zmierzające do wyboru Następcy.

Rozdział VI
Izba Poselska

Artykuł 20.
1. Izba Poselska składa się z posłów wybranych w tajnych, bezpośrednich i powszechnych wyborach parlamentarnych.
2. Każdy obywatel ma równy głos w wyborach, o ile ustawa nie zróżnicuje jego wagi w zależności od posiadanego przez obywatela tytułu honorowego. Ustawa może rozszerzyć prawo wyborcze na osoby nie będące obywatelami.
3. Szczegółowe przepisy dotyczące kadencji, liczby posłów, kalendarza wyborów powszechnych, zgłaszania kandydatów i procedury wyborczej, w tym odroczenia wyborów, określa ustawa.

Artykuł 21.
Izby Poselskiej nie powołuje się, a wybory odracza, gdy w wyznaczonym terminie do wyborów nie zgłasza się wymagana ustawą liczba kandydatów.

Artykuł 22.
1. Izba Poselska rozpatruje przedłożony jej projekt ustawodawczy, uchwalając go zwykłą większością głosów, chyba że ustawa wymaga innej większości.
2. Marszałek Izby Poselskiej przekazuje uchwaloną ustawę Królowi.
3. Królowi przysługuje w ciągu 7 dni od przedłożenia prawo odmówienia zatwierdzenia ustawy albo zwrócenia się do Sądu Królestwa z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. Król niezwłocznie ogłasza ustawę uznaną za zgodną z Konstytucją.
4. Król odmawia podpisania ustawy, którą Sąd Królestwa uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeśli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Sąd Królestwa nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Król może zatwierdzić ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niekonstytucyjne.
5. Jeżeli Król nie ogłasza ustawy mimo upływu 9 dni od przedłożenia mu jej do zatwierdzenia, a nie złożył wniosku do Sądu Królestwa o zbadanie zgodności projektu ustawy z Konstytucją, albo nie ogłasza ustawy mimo upływu 3 dni od orzeczenia Sądu Królestwa o zgodności ustawy z Konstytucją lub ponownego przegłosowania projektu, ogłoszenia dokonuje Marszałek Izby Poselskiej. Do ustaw uznanych za częściowo niezgodne z Konstytucją ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli Król odmówił zatwierdzenia przedłożonego projektu ustawodawczego, Izba Poselska może uchylić królewskie weto ponownie przegłosowując projekt, w ciągu 14 dni od dnia zwrócenia nie zatwierdzonego projektu przez Króla, większością 2/3 głosów. Ustawę ponownie przegłosowaną Król zatwierdza niezwłocznie.
7. Ustawa określi organy uprawnione do przedkładania projektu ustawodawczego.

Artykuł 23.
Izba Poselska obraduje jawnie na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rozdział VII
Rada Królestwa

Artykuł 24.
1. W skład Rady Królestwa wchodzi po jednym przedstawicielu każdej Prowincji, królowie seniorowie, którzy zgłosili Królowi chęć udziału w Radzie, a także Marszałek Izby Poselskiej, jeśli Izba jest powołana.
2. W skład Rady Królestwa wchodzi Premier Rządu Królewskiego oraz Wicepremier, jeśli ten został powołany.
3. Radzie Królestwa przewodniczy Król lub wskazany przez Niego członek Rady.
4. Król postanowieniem może uzupełnić skład Rady o co najwyżej dwie osoby posiadające tytuł arystokratyczny księcia lub arcyksięcia. Przejście Korony Królestwa na Następcę jest równoznaczne z odwołaniem tych osób.
5. Przedstawicielem Prowincji jest jej namiestnik koronny lub inna osoba, zatwierdzona przez Króla.

Artykuł 25.
Rada Królestwa stanowi organ doradczy Króla; nie wyklucza to powierzenia Radzie lub poszczególnym jej członkom określonych uprawnień władczych.

Artykuł 26.
1. W razie niepowołania Izby Poselskiej Rada Królestwa stanowi ustawy w jej zastępstwo, z zastrzeżeniem przepisów Artykułu 5.
2. Artykuł 22 stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku określonym ust. 5 w miejsce Marszałka Izby Poselskiej działa przewodniczący Rady Królestwa, jeśli Król nie przewodniczy; w przypadku odmiennym ogłoszenia dokonuje najstarszy spośród królów seniorów zasiadających w Radzie Królestwa.

Artykuł 27.
1. Rada Królestwa stanowi wyłącznie zwykłą większością głosów.
2. Rada Królestwa obraduje jawnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jawność obrad wyłącza Król, przy czym nie dotyczy to obrad nad projektem ustawy.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Królestwa określa ustawa, a w zakresie nieuregulowanym – Statut, który uchwala Rada Królestwa w razie potrzeby.

Rozdział VIII
Rząd Królewski

Artykuł 28.
1. Rząd Królewski składa się z Premiera, kierującego pracami Rządu, oraz ministrów.
2. Król powołuje i odwołuje Premiera, a na jego wniosek poszczególnych ministrów; Król może samodzielnie odwołać ministra.

Artykuł 29.
Kadencja Rządu Królewskiego kończy się z dniem ukonstytuowania się Izby Poselskiej kolejnej kadencji.

Artykuł 30.
1. Izba Poselska może zwrócić się do Króla o odwołanie określonego ministra lub całego Rządu Królewskiego.
2. Izba Poselska może uchwalić wotum nieufności wobec ministra lub Premiera większością trzech piątych głosów; wotum nieufności wobec Premiera uznaje się za skierowane wobec całego Rządu Królewskiego.
3. W razie uchwalenia wotum nieufności, Król przychyla się do stanowiska Izby Poselskiej albo rozwiązuje ją i zarządza przedterminowe wybory.
4. W razie niepowołania Izby Poselskiej przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do Rady Królestwa; w razie uchwalenia wotum nieufności przez Radę Królestwa, Król nie jest związany stanowiskiem Rady.

Artykuł 31.
1. Rząd Królewski w szczególności:
(1) zapewnia realizację jednolitej polityki finansowej, kredytowej i pieniężnej;
(2) zapewnia realizację jednolitej polityki w dziedzinie kultury, nauki, edukacji, zabezpieczenia społecznego;
(3) zarządza własnością federalną;
(4) podejmuje działania w zakresie realizacji polityki zagranicznej;
(5) podejmuje działania w zakresie zapewniania praworządności, praw i wolności obywateli, ochrony własności i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości;
(6) realizuje inne kompetencje przyznane mu przez Konstytucję Dreamlandu, ustawy oraz dekrety królewskie.
2. Tryb działania Rządu Królewskiego, w tym zasady podziału zadań między poszczególnych ministrów, określa ustawa.

Artykuł 32.
1. Na podstawie i w celu wykonania Konstytucji oraz ustaw i dekretów królewskich, Rząd Królewski wydaje rozporządzenia federalne oraz zapewnia ich wykonanie.
2. Rozporządzenia federalne mogą zostać uchylone ustawą lub dekretem królewskim.
3. Ustawa może powierzyć ministrowi wydanie rozporządzenia w określonej sprawie.

Artykuł 33.
1. Za naruszenie Konstytucji, ustaw lub dekretów królewskich dokonane przy wykonywaniu swych czynności urzędowych członkowie Rządu Królewskiego ponoszą odpowiedzialność przed Sądem Królestwa.
2. Z aktem oskarżenia przeciwko członkowi Rządu Królewskiego występuje Rada Królestwa lub Izba Poselska.

Rozdział IX
Władza sądownicza

Artykuł 34.
1. Wymiar sprawiedliwości w Królestwie sprawuje Król oraz podległe mu judykacyjnie Sąd Królestwa i inne sądy, jeśli zostaną powołane.
2. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Nie dotyczy to skarg na działalność organów administracji, jeżeli przewidziano administracyjny tryb odwoławczy lub odwołanie bezpośrednio do Króla; skargi te w pierwszej instancji rozpoznaje Sąd Królestwa.
3. Sądy wydają wyroki w imieniu Króla.
4. Szczegółową organizację sądownictwa określa ustawa.

Artykuł 35.
1. Sędziów mianuje Król za zgodą Rady Królestwa.
2. Sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji Dreamlandu; sędziowie nie mogą odmówić zastosowania innych aktów normatywnych zgodnych z Konstytucją.
3. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy na podstawie aktów normatywnych jest niemożliwe, dopuszczalne jest orzekanie na podstawie zasad słuszności i utrwalonych zwyczajów.
4. Usunięcie sędziego z urzędu możliwe jest jedynie w drodze sądowego orzeczenia dyscyplinarnego.
5. Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani administracyjnej bez zgody Sądu Królestwa.
6. Król wymierza sprawiedliwość osobiście, jeżeli wskutek niedającej się usunąć przeszkody sąd właściwy nie może rozpoznać sprawy; jeżeli jednak zgodnie z prawem postępowanie jest co najmniej dwuinstancyjne, Król przekazuje sprawę do rozpoznania w I instancji jednemu z członków Rady Królestwa.
7. Obywatele mogą uczestniczyć w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w I instancji jako sędziowie pokoju.

Artykuł 36.
1. Sąd Królestwa jest naczelnym organem sądowym Królestwa.
2. Król mianuje Prezesa Sądu Królestwa spośród sędziów Sądu Królestwa na sześciomiesięczną kadencję, jeżeli sam nie przewodniczy.
3. Sąd Królestwa orzeka w sprawie zgodności ustaw, dekretów królewskich, ratyfikowanych umów międzynarodowych, rozporządzeń federalnych oraz krajowych aktów normatywnych z Konstytucją Dreamlandu.
4. Sąd Królestwa rozstrzyga spory kompetencyjne między federalnymi lub krajowymi organami władzy publicznej, a także orzeka w sprawach między Prowincjami lub Federacją.
5. Postępowanie określone w dwóch ustępach poprzedzających jest jednoinstancyjne.
6. Jeżeli Król osobiście sprawuje najwyższą władzę sądowniczą, przewodniczy Sądowi Królestwa albo przejmuje całość jego jurysdykcji.

Rozdział X
Zmiana Konstytucji

Artykuł 37.
Wnioski o wprowadzenie poprawek do Konstytucji mogą przedstawiać: Król, co najmniej dwóch członków Rady Królestwa lub posłów, Prezes Sądu Królestwa oraz grupa licząca co najmniej pięciu obywateli.

Artykuł 38.
1. Zmian Konstytucji dokonuje się w drodze referendum ogólnonarodowego albo w drodze uchwalenia poprawek przez Izbę Poselską.
2. W przypadku referendum ogólnonarodowego poprawki do Konstytucji uważa się za przyjęte, jeśli głosowało za nimi więcej niż połowa wyborców biorących udział w głosowaniu.
3. W przypadku uchwalania poprawek przez Izbę Poselską uważa się je za przyjęte, jeśli Izba uchwaliła je bezwzględną większością głosów. Król zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia poprawek przyjętych przez Izbę. Artykuł 22 ust. 1-5 stosuje się.

Artykuł 39.
1. Dla zmiany przepisów Rozdziału I, Rozdziału II Rozdziału V oraz Rozdziału X wymagana jest w Izbie Poselskiej większość dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy posłów.
2. W przypadku referendum ogólnonarodowego poprawki do Konstytucji w Rozdziałach wymienionych w ustępie poprzedzającym uważa się za przyjęte, jeśli głosowało za nimi więcej niż trzy piąte wyborców biorących udział w głosowaniu, pod warunkiem, że w referendum wzięło udział więcej niż jedna trzecia ogólnej liczby obywateli uprawnionych do głosowania.

Rozdział XI
Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 40.
1. Urzędujący funkcjonariusze Królestwa zachowują swoje stanowiska.
2. Wraz z wejściem w życie niniejszej Konstytucji Król skraca kadencję Izby Poselskiej i zarządza przedterminowe wybory.

Artykuł 41.
1. Konstytucja Królestwa Dreamlandu wchodzi w życie z dwudziestym pierwszym dniem od dnia ogłoszenia.
2. Z chwilą wejścia w życie Konstytucji Dreamlandu traci moc Konstytucja Królestwa Dreamlandu z 1 lipca 2002 roku.
3. Do czasu ustanowienia nowych federalnych i krajowych aktów normatywnych, pozostają w mocy akty dotychczas obowiązujące w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami Konstytucji.
4. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, konstytuuje się Rada Królestwa, która wraz z Królem podejmuje kroki niezbędne do zapewnienia dostosowania obowiązującego porządku prawnego do nowego brzmienia Konstytucji Królestwa. Szczególne uprawnienie Rady wygasa z chwilą ukonstytuowania się Izby Poselskiej.