Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MKiN ws. likwidacji CRZ [arch.]

BPSK nr 3177
FDKD nr 23/1988
ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I NAUKI

z dnia 16 lutego 2013 roku
w sprawie likwidacji Centralnego Rejestru Zabytków

Na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy Federalnej z dnia 26 listopada 2002 roku o działalności kulturalnej i naukowej,

zarządza się, co następuje:

I. Likwiduje się federalną instytucję kulturalną, wykazaną w art. 2 ust. 1 (4) Rozporządzenia Federalnego Ministra Kultury i Nauki z dnia 29 września 2012 roku w sprawie listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych, pod nazwą Centralny Rejestr Zabytków.

II. Centralny Rejestr Zabytków, widniejący w Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw, zwanym dalej „CRIP”, w dziale instytucji pod numerem NIFI A86415 wykreśla się z CRIP z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

III. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Minister Kultury i Nauki