Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MKiN ws. utworzenia KIK

BPSK nr 2351
FDKD nr 23/2072
ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I NAUKI

z dnia 4 marca 2013 roku
w sprawie utworzenia Królewskiego Instytutu Kartograficznego

Na podstawie art. 6 w zw. z art. 5 ust. 4 i 5 Ustawy Federalnej z dnia 26 listopada 2002 roku o działalności kulturalnej i naukowej,

zarządza się, co następuje:

I. Ustanawia się instytucję naukową o nazwie Królewski Instytut Kartograficzny, zwany dalej Instytutem.

II. Instytut podlega wpisowi do Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw jako instytucja.

III. Działalność Instytutu reguluje statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

IV. Instytut jest kontynuatorem działalności Królewskiego Instytutu Kartograficznego i może bazować na jego dotychczasowym dorobku i infrastrukturze informatycznej.

V. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Minister Kultury i Nauki

Załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury i Nauki
z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie utworzenia Królewskiego Instytutu Kartograficznego

STATUT
KRÓLEWSKIEGO INSTYTUTU KARTOGRAFICZNEGO

Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis, 4 marca 2013 roku

§ 1.
1. Królewski Instytut Kartograficzny działa na podstawie Ustawy Federalnej z dnia 26 listopada 2002 roku o działalności kulturalnej i naukowej, zwanej dalej „ustawą”.
2. Królewski Instytut Kartograficzny jest instytutem badawczo-naukowym w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy.
3. Królewski Instytut Kartograficzny, zwany dalej „Instytutem” posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą Instytutu jest Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis.
5. Instytut rozciąga swoją działalność na całe terytorium Królestwa Dreamlandu.
6. Na wniosek dependencji Korony Instytut może objąć działalnością także jej obszary.

§ 2.
1. Instytut może posiadać godło, którego wzór określa Kartograf Królewski.
2. Godło stanowi własność Instytutu i podlega prawnej ochronie.

§ 3.
Instytut może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kartograficznych oraz organizacji zrzeszających instytucje naukowe o podobnym profilu działania.

§ 4.
1. Instytut jest częścią dreamlandzkiego systemu edukacji i nauki.
2. Do zadań Instytutu zalicza się w szczególności:
(1) propagowanie i rozwój nauk przyrodniczych, głównie geografii,
(2) redagowanie i publikowanie map,
(3) prowadzenie badań i ekspedycji naukowych,
(4) wykonywanie ekspertyz w dziedzinie geografii,
(5) prowadzenie doradztwa naukowego w zakresie kartografii.
3. W realizacji swoich zadań Instytut w szczególności:
(1) prowadzi działalność wydawniczą,
(2) upowszechnia wyniki badań i ekspedycji naukowych,
(3) prowadzi działalność w zakresie doradztwa naukowego,
(4) współdziała z konstytucyjnymi organami władz Królestwa na arenie międzynarodowej,
(5) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi w zakresie rozwoju naukowego kadry, wzajemnego korzystania z infrastruktury badawczej oraz rozwoju nauki.

§ 5.
Instytut finansuje swoją działalność z dotacji budżetowych, darowizn i dochodów z ofiarności publicznej oraz odpłatnego świadczenia usług w zakresie swojej działalności.

§ 6.
Organami Instytutu są:
(1) Dyrektor Instytutu, zwany Kartografem Królewskim,
(2) Rada Naukowa.

§ 7.
1. Kartograf Królewski jest powoływany i odwoływany przez Króla.
2. Odwołanie Kartografa Królewskiego może nastąpić z przyczyn określonych w art. 7 ust. 3 ustawy, oraz w razie działania na szkodę Instytutu lub Królestwa.
3. Kartograf Królewski wykonuje obowiązki określone w art. 8 ustawy, a ponadto:
(1) zatrudnia pracowników w drodze postanowienia,
(2) wydaje decyzje w sprawach indywidualnych związanych z działalnością Instytutu,
(3) wydaje podręczniki normalizacyjne zawierające wytyczne do sporządzanych przez Instytut map.

§ 8.
1. Rada Naukowa jest organem doradczym Kartografa Królewskiego w wszelkich sprawach dotyczących map.
2. W skład Rady Naukowej Instytutu mają prawo wchodzić Namiestnicy Koronni oraz Rektor lub wyznaczony przez niego członek wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis.
3. W 14 dni od powołania Namiestnika Koronnego lub Rektora Uniwersytetu Królewskiego Kartograf Królewski jest obowiązany zwrócić się do niego z prośbą o potwierdzenie udziału w Radzie Naukowej. W przypadku braku takiego potwierdzenia nie jest wykluczone późniejsze włączenie się Namiestnika Koronnego lub Rektora Uniwersytetu Królewskiego w prace Rady Naukowej.
4. Skład Rady Naukowej jest upubliczniany na stronie internetowej Instytutu.

§ 9.
1. Zmiany niniejszego Statutu może dokonać minister właściwy do spraw nauki w trybie odpowiednim dla jego ogłoszenia.
2. Instytut może być zlikwidowany zgodnie z przepisami art. 9 ustawy.
3. Statut wchodzi w życie z chwilą uzyskania osobowości prawnej przez Instytut.