Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSW ws. powołania Prezesa CBD (Darosareier-Stattoerr) [arch.]

 BPSK nr 3292
FDKD nr 23/2135 
ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 15 marca 2013 r.
w sprawie powołania Prezesa Centralnego Banku Dreamlandu

Na podstawie art. 2 ust. 4 Ustawy Federalnej z dnia 5 maja 2012 roku o walucie Królestwa i banku centralnym,

zarządza się, co następuje:

I. Powołuje się Jego Ekscelencję Conrada Darosaeier-Stattoerr na stanowisko Prezesa Centralnego Banku Dreamlandu, zwanego dalej „Prezesem Banku”.

II. Ustala się wynagrodzenie Prezesa Banku w wysokości 6.000 D.

III. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Minister Spraw Wewnętrznych