Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UF Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej

BPSK nr 3652

USTAWA FEDERALNA
z dnia 13 czerwca 2009 roku
[j.t. z dn. 4 lipca 2013 r.]
Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej

Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1.
Ustawa określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów, przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności i odroczenia wyborów do Izby Poselskiej Królestwa Dreamlandu.

Art. 2.
Ilekroć w ustawie niniejszej jest mowa o wyborach, należy przez to rozumieć wybory do Izby Poselskiej Królestwa Dreamlandu.

Art. 3.
Ilekroć w ustawie niniejszej jest mowa o Izbie, należy przez to rozumieć Izbę Poselską Królestwa Dreamlandu.

Rozdział II
Prawa wyborcze

Art. 4.
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom Królestwa.
2. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje osobom posiadającym prawo stałego pobytu.

Art. 5.
Nie mają czynnego prawa wyborczego (prawa wybierania) osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Art. 6.
1. Bierne prawo wyborcze przysługuje temu, komu przysługuje czynne prawo wyborcze; nie narusza to ograniczeń wynikających z innych przepisów.
2. Kandydatem na posła nie może być osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego).
2a. Kandydatem na posła nie może być Komisarz Wyborczy Królestwa.
3. (skreślony)

Rozdział III
Komisarz Wyborczy Królestwa

Art. 7.
Komisarz Wyborczy Królestwa, zwany dalej “Komisarzem”, jest stałym organem federalnym właściwym w federalnych sprawach wyborczych nie przekazanych innym organom.

Art. 8.
1. Komisarz powoływany jest przez Króla po zasięgnięciu opinii Rady Królestwa.
2. Komisarz odwoływany jest przez Króla.
3. Komisarz nie może zostać odwołany z funkcji bez swojej zgody w czasie trwania procedury wyborczej, chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające nawiązanie kontaktu z Komisarzem.
[Art. 8 ust. 1 w brzmieniu nadanym art. 1 (1) dekretu królewskiego z dn. 4 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej]

Art. 9.
1. Komisarz w zakresie swoich funkcji wyborczych korzysta z sędziowskiej niezawisłości.
2. Komisarz obowiązany jest do zachowania tajemnicy wyborczej.
3. Komisarzowi przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie wyborów.
4. Szczegółowe zasady wynagradzania Komisarza określi rozporządzenie federalne wydane przez Rząd Królewski.

Art. 10.
1. Od decyzji Komisarza zainteresowanemu podmiotowi oraz prokuratorowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 3 dni od przesłania decyzji.
2. Komisarz rozpoznaje sprawę ponownie w ciągu 3 dni od otrzymania odwołania.
3. Jeśli jest to konieczne, Komisarz wstrzymuje procedurę wyborczą do czasu zakończenia ponownego rozpoznawania sprawy.

Rozdział IV
Zarządzanie wyborów

Art. 12.
1. Wybory zarządza Król w drodze postanowienia.
2. Postanowienie o zarządzeniu wyborów zawiera:
(1) termin zgłaszania kandydatów na posłów, nie krótszy aniżeli 7 dni od dnia następującego po dniu zarządzenia wyborów;
(2) termin oddawania głosów, nie krótszy aniżeli 7 dnia od dnia następującego po dniu ogłoszenia listy kandydatów na posłów.

Art. 13.
Król wydaje i ogłasza postanowienie o zarządzeniu wyborów co najmniej 14 dni, jednakże nie wcześniej aniżeli 35 dni przed zakończeniem kadencji urzędujących posłów.

Art. 14.
1. Król wydaje i ogłasza postanowienie o skróceniu kadencji Izby i zarządzeniu wyborów, jeśli liczba mandatów urzędujących posłów jest mniejsza niż trzy.
2. (skreślono)

Art 14a.
1. Król odracza wybory na wniosek Komisarza, gdy w wyznaczonym terminie do wyborów zgłosiła się liczba kandydatów mniejsza niż możliwa do uzyskania minimalna ilość mandatów, lub w razie stwierdzenia nieważności wyborów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.
2. Postanowienie o odroczeniu wyborów zawiera:
(1) termin odroczenia, nie krótszy niż 2 i nie dłuższy niż 5 miesięcy;
(2) termin zgłaszania kandydatów na posłów, nie krótszy aniżeli 7 dni;
(3) termin oddawania głosów, nie krótszy aniżeli 7 dnia od dnia następującego po dniu ogłoszenia listy kandydatów na posłów.
3. Komisarz obwieszcza o terminach określonych w (2) i (3) ustępu poprzedzającego najpóźniej na 14 dni przed początkiem biegu terminu zgłaszania kandydatów na posłów.

Rozdział V
Okręgi Wyborcze

Art. 15.
(skreślony)

Art. 16.
(skreślony)

Art. 17.
(skreślony)

Art. 18.
(skreślony)

Art. 19.
(skreślony)

Rozdział VI
Kandydaci

Art. 20.
1. Kandydaci na posłów zgłaszają swoje kandydatury Komisarzowi osobiście, załączając do zgłoszenia nazwę zarejestrowanej w Królestwie partii politycznej, z ramienia której kandydują lub słowa „kandydat niezależny”.
2. Komisarz odmawia w drodze decyzji zarejestrowania osoby jako kandydata, jeśli został zgłoszony po upływie terminu, jak również osoby, która nie posiada biernego prawa wyborczego, albo co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jej kandydatura stałaby w sprzeczności z art. 8 Konstytucji Królestwa.
3. Komisarz informuje listownie osoby zgłaszające kandydatów o przyjęciu bądź odrzuceniu poszczególnych kandydatur najpóźniej w dniu następującym po terminie zgłaszania kandydatów.

Art. 21.
Po upływie terminu do zgłaszania kandydatów i rozpatrzeniu wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy przez Komisarza, ogłasza on listę kandydatów w wyborach do Izby.

Rozdział VII
Przebieg głosowania

Art. 22.
1. Głosowanie w wyborach do Izby przeprowadza się z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza głosowania umieszczonego na stronie internetowej.
2. Rozporządzenie federalne wydane przez Rząd Królewski w porozumieniu z Komisarzem określi szczegółowy tryb przeprowadzenia głosowania, przy czym sposób przeprowadzenia głosowania winien zapewniać możliwość weryfikacji wyników przez Komisarza oraz, jeżeli jest to technicznie możliwe, automatyczną kontrolę uprawnień wyborczych przy wykorzystaniu numeru NIM.
3. (skreślony)
4. Jeśli łącznie zgłoszono mniej niż 3 kandydatów, Komisarz stwierdza nieważność wyborów.

Art. 22a.
Prawo oddawania głosu przysługuje obywatelom, którzy nabyli obywatelstwo przed dniem, w którym wydano postanowienie królewskie, o którym mowa w art. 12.
[Art. 22a dodany art. 1 (2) dekretu królewskiego z dn. 4 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej]

Art. 23.
Obywatel głosuje na jednego z kandydatów albo oddaje głos pusty.

Art. 24.
(skreślony)
[Art. 24 skreślony art. 1 (3) dekretu królewskiego z dn. 4 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej]

Rozdział VIII
Ustalanie wyników głosowania i obliczanie głosów oddanych

Art. 25.
1. Ustalając wyniki głosowania, Komisarz oblicza i podaje do wiadomości co najmniej:
(1) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania;
(2) liczbę wyborców, która oddała głosy;
(3) liczbę głosów nieważnych, w tym pustych;
(4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. (skreślony)

Art. 26.
1. Liczba mandatów równa jest liczbie kandydatów, którzy otrzymali w wyborach co najmniej 2 głosy, jednak nie może być mniejsza niż 3 lub większa niż 5.
2. Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali w wyborach co najmniej 2 głosy, jest mniejsza niż 3, Komisarz stwierdza nieważność wyborów.
3. Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali w wyborach co najmniej 2 głosy, jest większa niż 5, mandaty otrzymuje 5 spośród nich, którzy uzyskali najwięcej głosów.
4. Jeżeli z powodu uzyskania takiej samej ilości głosów przez część kandydatów nie można wskazać dokładnie 5 kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów, liczba mandatów zostaje tak powiększona, by mandaty uzyskała najmniejsza, większa niż 5, liczba kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów.

Art. 27.
(skreślony)

Art. 28.
(skreślony)

Art. 29.
Ogłoszenia wyników dokonuje Komisarz.

Rozdział IX
Ważność wyborów

Art. 30.
1. W ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów każdy obywatel Królestwa może wnieść do Sądu Prowincji skargę na poprawność przeprowadzenia wyborów; Prezes Sądu Prowincji ogłasza o wniesieniu skargi.
2. Skarga winna zawierać:
(1) oznaczenie wnoszącego;
(2) obywatelstwo Prowincji;
(3) zarzut;
(4) uzasadnienie.

Art. 31.
1. Sąd Prowincji rozpoznaje skargi w ciągu 7 dni od ich otrzymania.
2. Sąd Prowincji oddala skargi niezasadne.
3. Sąd Prowincji odrzuca skargi wniesione po terminie lub uchybiające wymogom określonym w ust. 2 artykułu poprzedzającego.
4. (skreślony)
5. Sąd Prowincji może nakazać wstrzymanie obrad Izby do czasu zakończenia rozpoznawania skargi.

Art. 32.
1. W razie stwierdzenia przez Sąd Prowincji zasadności co najmniej jednej skargi na poprawność przeprowadzenia wyborów, Sąd Królestwa orzeka nieważność wyborów, jeżeli stwierdzone uchybienia są tego rodzaju, iż mogły istotnie wpłynąć na wynik wyborów; w przeciwnym wypadku Sąd Królestwa orzeka o ważności wyborów mimo stwierdzonych uchybień.
2. Orzekając o nieważności wyborów, Sąd Królestwa może równocześnie orzec o odwołaniu Komisarza.

Art. 33.
1. Jeżeli Sąd Królestwa orzeknie prawomocnie o nieważności wyborów, postępowanie wyborcze powtarza się od początku.
2. Mandaty posłów wybranych w wyborach, o których nieważności orzekł prawomocnie Sąd Królestwa, uznaje się za nieważne, ukonstytuowanie się Izby nowej kadencji uznaje się za niebyłe, a wszelkie decyzje podjęte przez tę Izbę tracą moc. Jednocześnie przywraca się kadencję posłów urzędujących przed wyborami, która ulega przedłużeniu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji przez posłów następnej kadencji.

Art. 34.
W sprawach, o których mowa w niniejszej ustawie, Sąd Królestwa orzeka w pełnym składzie.

Art. 35.
1. (skreślony)
2. Kadencja nowo wybranych posłów rozpoczyna się w dniu następującym po dniu ogłoszenia wyników wyborów, jednak nie wcześniej aniżeli dnia następującego po dniu zakończenia kadencji posłów poprzednio wybranych.
3. Jeśli Komisarz nie ogłosi wyników wyborów najpóźniej w ostatnim dniu kadencji posłów poprzednio wybranych, kadencja urzędujących posłów ulega przedłużeniu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie następnej kadencji.
4. W razie przeprowadzenia wyborów w terminie odroczonym ustępu poprzedzającego nie stosuje się, a kadencja nowo wybranych posłów rozpoczyna się w dniu następującym po dniu ogłoszenia wyników wyborów.

Rozdział X
Przepisy karne

Art. 36.
1. Kto w okresie trwania głosowania podaje do wiadomości publicznej wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyniku wyborów – podlega grzywnie od 20 do 50 stawek dziennych.
2. Tej samej karze podlega, kto w okresie trwania głosowania prowadzi kampanię wyborczą.

Rozdział XI
Przepisy szczególne

Art. 37.
W razie zajścia szczególnych okoliczności Komisarz w ramach swojej właściwości podejmuje wszelkie środki zmierzające do ukonstytuowania się Izby w jak najszybszym terminie, przy optymalnej realizacji przepisów niniejszej ustawy i przepisów odrębnych.

Art. 38.
Wszelkie pisma w sprawach wyborczych wolne są od kosztów sądowych.