Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z PRK ws. powołania Wicepremiera (Svoboda) [arch.]

BPSK nr 3917
FDKD nr 23/3331
ZARZĄDZENIE
PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2013 roku
w sprawie powołania Wicepremiera

Na podstawie art. 3a ustawy federalnej z dnia 26 listopada 2002 roku o Rządzie Królewskim, zarządzam, co następuje:

Art. 1.
Na urząd wicepremiera Rządu Królewskiego powołuję Jego Królewską Wysokość króla seniora Pavla Svobodę.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward A. Krieg, RS.
Premier Rządu Królewskiego