Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

P I SP IX/2013 (Richtoffen)

BPSK nr 3965
FDKD nr 23/3555
POSTANOWIENIE
z dnia 14 lutego 2014 roku

Sąd Prowincji w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SP Daniel markiz von Witt
po rozpoznaniu w dniach: 18 września 2013 roku – 14 lutego 2014 roku
sprawy I SP IX/2013
z wniosku: Księstwa Surmali
o: stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

I. Zasądzić, że spadek po Tobiaszu von Richtoffenie (NIM 505889), zwany dalej „Spadkodawcą”, ustałym w dniu 7 sierpnia 2014 roku, ostatnio stale zamieszkującym Księstwo Surmali, na podstawie ustawy federalnej z dnia 17 marca 2011 roku o obywatelstwie i stałym pobycie, w postaci praw majątkowych do nieruchomości nabyło Księstwo Surmali, zaś pozostałych praw majątkowych nabył Skarb Królestwa, z zastrzeżeniem pkt. II.

II. Zasądzić, że Księstwu Surmali przysługuje od Skarbu Królestwa zachowek w wysokości połowy spadku nabytego przez Skarb Królestwa.

(-) Daniel markiz von Witt
Sędzia Pokoju

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie jako wydane w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia.