Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

P SK 2014/1/C

BPSK nr 4046
FDKD nr 23/3774
POSTANOWIENIE
Dnia 25 marca 2014 roku

Sąd Królestwa w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: JKM Marcin Mikołaj

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 marca 2014 roku
sprawy SK 2014/1/C

postanawia, co następuje:

I. Umarza postępowanie w sprawie.

II. Nakazuje zwrócić wniesioną opłatę od zażalenia.

III. Stwierdza prawomocność postanowienia z chwilą jego urzędowego ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Z uwagi na wycofanie przez podmiot skarżący zażalenia na postanowienie sądu I instancji postępowanie należało umorzyć. Wycofanie skargi spowodowało również konieczność zwrócenia opłaty pobranej przy wpisie, ponieważ nie doszło do rozpoznania sprawy. 

(-) Marcin Mikołaj, R.