Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UIP ws. wniosku o zarządzenie referendum

BPSK nr 4100
FDKD nr 23/3998
UCHWAŁA IZBY POSELSKIEJ
z dnia 6 lipca 2014 roku
ws. wniosku o zarządzenie referendum

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 20 października 2013 roku o referendach Izba Poselska uchwala, co następuje:

§ 1.
Izba Poselska:
(I) zwraca się do Jego Królewskiej Mości z wnioskiem o zarządzenie referendum ogólnonarodowego w przedmiocie określenia zmian ustrojowych;
(II) wnosi o określenie następujących pytań referendalnych w kolejności i w brzmieniu: Stawiamy pytanie referendalne w brzmieniu:
1) „Czy jesteś za likwidacją urzędów namiestników koronnych?”
– z następującymi wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.
2) „Czy jesteś za bezpośrednim wyborem szefa rządu?”
– z następującymi wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.
3) „Czy jesteś za likwidacją federalnego organu władzy wykonawczej (obecnie Rząd Królewski)?”
– z następującymi wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.
4) „Czy jesteś za likwidacją federalnego organu ustawodawczego (obecnie Izba Poselska)?”
– z następującymi wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.
5) „Czy jesteś za rozszerzaniem granic Królestwa o nowe kraje na zasadzie części składowych Królestwa Dreamlandu?”
– z następującymi wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.
6) „Czy jesteś za zniesieniem federacji?”
– z następującymi wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.
7) „Czy jesteś za uniami personalnymi i przyjmowaniem przez Króla Dreamlandu korony innych krajów bez włączania tych krajów w granice Królestwa Dreamlandu?”
– z następującymi wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.

§ 2.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Izby Poselskiej.

(-) Dino baron von Djokić-Krieg
Marszałek Izby Poselskiej