Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Dekret królewski o Królewskich Służbach Informatycznych

BPSK nr 4133
FDKD nr 23/4058
DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 10 sierpnia 2014 roku
o Królewskich Służbach Informatycznych.

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Wielki Triumwir Triumwiratu Erboki, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Petemburgii, Nowej Furlandii, Państwa Świetlików, Ziem Triumwirów, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw i Triumwiratu Erboki, etc.

uznając za konieczne wprowadzenie zmian dotyczących funkcjonowania Naszych Służb Informatycznych, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo systemów Królestwa oraz większą koordynację działań KSI z organami państwa i obywatelami

stanowimy, co następuje :

Artykuł 1.
1. Królewskie Służby Informatyczne, zwane dalej „Służbami“, są organem administracji federalnej odpowiedzialnej za należyte administrowanie i funkcjonowanie systemów Królestwa, ich rozbudowę i modernizację, czuwanie nad kompleksową pracą wszystkich systemów opartych o serwer i domenę Królestwa Dreamlandu, a także tych, które na mocy porozumienia znajdują się poza serwerami i domeną Królestwa.
2. Służby są organem podlegającym bezpośrednio Królowi.
3. Służby podlegają wpisowi do rejestru instytucji, nazwa jak i skrót Służb jest nazwą zastrzeżoną.
4. Służby są finansowane ze Skarbu Królestwa. Wszelkie dochody Służb stanowią przychód Skarbu Królestwa i są wykorzystywane w pierwszej kolejności na potrzeby Służb, w tym celu posiadają osobny rachunek w banku.
5. Strony internetowe i systemy informatyczne przeznaczone do obsługi Królestwa lub jego organów i instytucji, w szczególności kody źródłowe lub ich fragmenty tworzone w celu modernizacji, stanowią z chwilą ich utworzenia własność Królestwa znajdującą się w dyspozycji Króla, niezależnie od ich twórcy; twórcy przysługuje prawo ujawnienia autorstwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

Artykuł 2.
1. W skład Służb wchodzi Król, Szef mianowany przez Króla oraz członkowie Służb.
2. Członkowie Służb tracą swoje stanowisko w wyniku utraty obywatelstwa dreamlandzkiego, zrzeczenia się urzędu, nie złożenia w terminie 7 dni od powołania oświadczenia określonego w ustępie 5, wykreślenia z rejestru mieszkańców, utraty statusu aktywnego członka społeczności dreamlandzkiej oraz w wyniku odwołania ze stanowiska przez uprawnioną osobę. O wygaśnięciu członkostwa w sposób inny niż odwołanie przez uprawnioną osobę powiadamia Szef Służb.
3. Szef Służb powołuje, odwołuje i jest bezpośrednim przełożonym członków Służb z wyłączeniem osób mianowanych bezpośrednio przez Króla.
4. W pracach Służb z głosem doradczym uczestniczy Premier oraz Marszałek IP.
5. Szef Służb oraz członek Służb składa oświadczenie poniższej treści:
„Przyrzekam uroczyście służyć Królowi i Królestwu wspierając aktywnie rozwój informatyczny Królestwa. Oświadczam, że zapoznałem się z dekretem królewskim o Królewskich Służbach Informatycznych, w szczególności z zapisami dotyczącymi prawa własności utworzonych przeze mnie dóbr na potrzeby Królestwa Dreamlandu i nie wnoszę do powyższego żadnych zastrzeżeń.”

Artykuł 3.
1. Służby rozpatrują wnioski zmian systemowych i przedstawiają swoją opinię odpowiednim władzom. Szefowi Służb przysługuje prawo wypowiadania się przed odpowiednimi organami w debatach nad projektami ustaw federalnych, które mają nałożyć na Służby obowiązek modernizacji, rozszerzenia czy utworzenia nowych systemów i stron internetowych Królestwa.
2. Prawo wniesienia wniosków oprócz osób wchodzących w skład Służb posiadają, Rząd Królewski reprezentowany przez Premiera, Izba Poselska reprezentowana przez Marszałka IP oraz co najmniej 5 obywateli Królestwa Dreamlandu.
3. Jeżeli warunki techniczne na to pozwalają, a nakład pracy nie jest nadmierny Służby dokonują wdrożenia projektów technicznych przyjętych w odpowiedniej procedurze. Szef Służb może w takim wypadku powiadomić w szczególności o terminie rozpoczęcia i zakończenia planowanych prac. Szef Służb zobligowany jest do szczegółowego uzasadnienia odmowy wdrożenia przyjętych rozwiązań technicznych.
4. Służby w terminie 7 dni mają obowiązek odpowiedzieć na pytania dotyczące rozwiązań technicznych składanych w odpowiednim dziale na forum.
5. Służby mogą przedstawić odpowiedni system zgłaszania wniosków i próśb.

Artykuł 4.
1. Obradami Służb kieruje Król lub mianowany Szef Służb.
2. Służby w terminie 7 dni rozpatrują przedstawione wnioski określone w artykule 3.
3. Nad przedstawionymi propozycjami zmian systemowych prowadzi się głosowania. Decyzje w tych sprawach zapadają zwykła większością głosów.
4. Podjętą przez Służby decyzją związany jest każda osoba wchodząca w ich skład. Zmiana decyzji może nastąpić w wyniku ponownego rozpoznania.

Artykuł 5.
1. Do zadań Służb należy w szczególności:
(1) bieżące administrowanie urzędowymi stronami internetowymi;
(2) bieżące administrowanie systemami informatycznymi obsługującymi rejestry i inne zbiory danych, prowadzone według zasad odrębnych;
(3) opracowanie, wdrożenie i bieżące administrowanie systemem informatycznym obsługującym gospodarkę Królestwa;
(4) ciągłe analizowanie możliwości racjonalnej rozbudowy i modernizacji urzędowych stron internetowych jak również wykorzystywanych systemów informatycznych;
(5) współpraca z instytucjami naukowymi w zakresie kształcenia na kierunkach informatycznych i pokrewnych;
(6) opracowanie i modernizacja właściwych systemów zabezpieczających.
2. Służby, po odpowiednim przeszkoleniu pracowników właściwego organu, powierzają mu bieżące administrowanie jego urzędowymi stronami internetowymi i przynależnymi systemami informatycznymi.
3. Szef może żądać od organów rządowej administracji federalnej oraz organów administracji Prowincji udzielenia informacji niezbędnych ze względu na zadania Służb.

Artykuł 6.
1. Król zatwierdza plan organizacyjny Służb, obejmujący w szczególności sposób zarządzania serwerem obsługującym strony internetowe oraz systemy informatyczne Królestwa, w tym zasady przyznawania i zakresy poszczególnych rodzajów dostępu do serwera. W procedurze uchwalenia tego planu Król nie bierze udziału w głosowaniu.
2. Plan organizacyjny Służb w niezbędnej części odnoszącej się do serwera jest tajny.

Artykuł 7.
1. Traci moc dekret królewski o Królewskich Służbach Informatycznych z dnia 12 lutego 2004 wraz z póź.zm.
2. Członkowie Królewskich Służb Informatycznych z chwilą wejścia w życie dekretu pozostają na swoich stanowiskach. W terminie 7 dni są obowiązani do złożenia oświadczenia, o którym mowa w artykule 2 ust. 5.
3. Dekret wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Marcin Mikołaj, R.