Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O MSW ws. rozpoczęcia procedury wypłaty zaległych wynagrodzeń [arch.]

BPSK nr 4808
FDKD nr 23/4352

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 12 stycznia 2015 roku

Działając na podstawie art. 18a ustawy federalnej z dnia 19 czerwca 2007 roku o funkcjonariuszach Królestwa

obwieszcza się, że z dniem 12 stycznia 2015 roku rozpoczyna się procedura wypłat zaległych wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Królestwa.

(-) Daniel markiz von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych

—POUCZENIE—

W celu skuteczności dochodzenia swoich roszczeń pouczam, że w świetle art. 13 odnośnej ustawy zaległe wynagrodzenie wypłacane jest na wniosek uprawnionego, który powinien zawierać:
(1) kopię aktu z którego wynika wybór, powołanie lub mianowanie na stanowisko, w związku z zajmowaniem którego powstała zaległość w wypłacie wynagrodzenia, a jeżeli załączenie takiej kopii jest niemożliwe lub znacząco utrudnione uprawniony może załączyć oświadczenie swojego bezpośredniego przełożonego z okresu, w związku z którym podnosi roszczenie, potwierdzające fakt zajmowania stanowiska oraz wysokości osiąganego w tym czasie wynagrodzenia, chyba że wskazanie takowego jest niemożliwe lub znacząco utrudnione,
(2) wyliczenie łącznej sumy zaległości, z podaniem okresów za które nie wypłacono wynagrodzenia,
(3) oznaczenie rachunku bankowego uprawnionego w CBD.

Wniosek o wypłatę zaległego wynagrodzenia należy złożyć Premierowi Rządu Królewskiego, najpóźniej do 12 lutego 2015 roku. Premier będzie miał 7 dni na rozpoznanie wniosku, mogąc w razie konieczności poprosić uprawnionego o dodatkowe wyjaśnienia, a po uznaniu wniosku środki zostaną wypłacone bez zbędnej zwłoki na wskazany rachunek bankowy. Ponadto uprawnionemu przysługuje prawo złożenia Premierowi oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia o zaległe wynagrodzenie.

UPRAWNIENI DO ROSZCZENIA O ZALEGŁE WYNAGRODZENIA

Roszczenie do zaległych wynagrodzeń przysługuje: sędziom lub funkcjonariuszom Królestwa. Przez funkcjonariusza Królestwa rozumie się osobę fizyczną piastującą stanowisko, z którym związane jest sprawowanie władztwa publicznego w ramach Królestwa oraz nie jest on Królem lub Następcą Tronu. Uprawnionymi do wypłaty zaległych wynagrodzeń mogą być tym samym sędziowie, posłowie, ministrowie, prokuratorzy i inni funkcjonariusze ustanowieni stosownymi przepisami, z wyjątkiem urzędników Korony objętych listą cywilną (urzędnicy Dworu Królewskiego).

USTALANIE WYSOKOŚCI ROSZCZENIA

W ustalaniu wysokości zaległych wynagrodzeń mogą pomóc ustawowe stawki, które wynoszą:
– wynagrodzenie Posła i ministra federalnego wynosi 8.000 D miesięcznie,
– wynagrodzenie Marszałka Izby Poselskiej i Premiera Rządu Królewskiego wynosi 8.800 D miesięcznie,
– wynagrodzenie wiceministra federalnego wynosi 6.000 D miesięcznie,
– wynagrodzenie sędziego Sądu Królestwa, Sądu Prowincji wynosi 10.000 D miesięcznie,
– wynagrodzenie Prezesa Sądu Królestwa, Prezesa Sądu Prowincji wynosi 11.000 D miesięcznie,
– wynagrodzenie sędziego Sądu Krajowego, prokuratora federalnego wynosi 5.000 D miesięcznie,
– wynagrodzenie Prezesa Sądu Krajowego wynosi 5.500 D miesięcznie,
– wynagrodzenie Prokuratora Generalnego wynosi 6.000 D miesięcznie,
– wynagrodzenie Prokuratora Krajowego wynosi nie mniej jak 4.000 D miesięcznie,
– najniższe wynagrodzenie funkcjonariusza wynosi 2.000 D miesięcznie.

Wynagrodzenie za niepełne miesiące zajmowania danego stanowiska oblicza się proporcjonalnie do czasu jego zajmowania w tym miesiącu, tj. wynagrodzenie miesięczne dzieli się przez 30 dni i mnoży przez liczbę dni jego zajmowania.

OKRES ZALEGŁOŚCI

Okres za który zaległe wynagrodzenia są należne obejmuje cały rok 2014.