Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSW ws. zmiany Statutu KIK

BPSK nr 5057
FDKD nr 23/4439

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
z dnia 3 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Królewskiego Instytutu Kartograficznego

Art. 1.
Uchyla się Statut Królewskiego Instytutu Kartograficznego nadany Zarządzeniem Ministra Kultury i Nauki z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie utworzenia Królewskiego Instytutu Kartograficznego.

Art. 2.
Nadaje się Statut Królewskiemu Instytutowi Kartograficznemu, zgodnie z treścią stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

Art. 3.
Zarządzenie wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych

Załącznik do Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Królewskiego Instytutu Kartograficznego

STATUT
KRÓLEWSKIEGO INSTYTUTU KARTOGRAFICZNEGO

Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis, 3 kwietnia 2015 roku

§ 1.
1. Królewski Instytut Kartograficzny działa na podstawie Ustawy Federalnej z dnia 26 listopada 2002 roku o działalności kulturalnej i naukowej, zwanej dalej „ustawą”.
2. Królewski Instytut Kartograficzny jest instytutem badawczo-naukowym w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy.
3. Królewski Instytut Kartograficzny, zwany dalej „Instytutem” posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą Instytutu jest Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis.
5. Instytut rozciąga swoją działalność na całe terytorium Królestwa Dreamlandu.
6. Na wniosek dependencji Korony Instytut może objąć działalnością także jej obszary.

§ 2.
1. Instytut może posiadać godło, którego wzór określa Kartograf Królewski.
2. Godło stanowi własność Instytutu i podlega prawnej ochronie.

§ 3.
Instytut może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kartograficznych oraz organizacji zrzeszających instytucje naukowe o podobnym profilu działania.

§ 4.
1. Instytut jest częścią dreamlandzkiego systemu edukacji i nauki.
2. Do zadań Instytutu zalicza się w szczególności:
(1) propagowanie i rozwój nauk przyrodniczych, głównie geografii,
(2) redagowanie i publikowanie map,
(3) prowadzenie badań i ekspedycji naukowych,
(4) wykonywanie ekspertyz w dziedzinie geografii,
(5) prowadzenie doradztwa naukowego w zakresie kartografii.
2. W realizacji swoich zadań Instytut w szczególności:
(1) prowadzi działalność wydawniczą,
(2) upowszechnia wyniki badań i ekspedycji naukowych,
(3) prowadzi działalność w zakresie doradztwa naukowego,
(4) współdziała z konstytucyjnymi organami władz Królestwa na arenie międzynarodowej,
(5) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi w zakresie rozwoju naukowego kadry, wzajemnego korzystania z infrastruktury badawczej oraz rozwoju nauki.

§ 5.
Instytut finansuje swoją działalność z dotacji budżetowych, darowizn i dochodów z ofiarności publicznej oraz odpłatnego świadczenia usług w zakresie swojej działalności.

§ 6.
Organami Instytutu są:
(1) Dyrektor Instytutu, zwany Kartografem Królewskim,
(2) Rada Naukowa.

§ 7.
1. Kartograf Królewski jest powoływany i odwoływany przez Króla.
2. Odwołanie Kartografa Królewskiego może nastąpić z przyczyn określonych w art. 7 ust. 3 ustawy, oraz w razie działania na szkodę Instytutu lub Królestwa.
3. Kartograf Królewski wykonuje obowiązki określone w art. 8 ustawy, a ponadto:
(1) zatrudnia pracowników w drodze postanowienia,
(2) wydaje decyzje w sprawach indywidualnych związanych z działalnością Instytutu,
(3) wydaje podręczniki normalizacyjne zawierające wytyczne do sporządzanych przez Instytut map.

§ 8.
1. Rada Naukowa jest organem doradczym Kartografa Królewskiego w wszelkich sprawach dotyczących map.
2. W skład Rady Naukowej Instytutu mają prawo wejść Rektor i każdy członek wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis zajmujący się przynajmniej jedną z następujących dziedzin: geografia, politologia, stosunki międzynarodowe, matematyka, fizyka.
3. Skład Rady Naukowej jest upubliczniany na stronie internetowej Instytutu.

§ 9.
1. Zmiany niniejszego Statutu może dokonać minister właściwy do spraw nauki w trybie odpowiednim dla jego ogłoszenia.
2. Instytut może być zlikwidowany zgodnie z przepisami art. 9 ustawy.
3. Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.