Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

DK o Parlamencie Królewskim [arch.]

BPSK nr 5247
FDKD nr 23/5127

DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 4 kwietnia 2016 roku

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

stanowimy, co następuje

Art. 1.
1. Parlament Królewski, zwany dalej Parlamentem, stanowi reprezentację woli politycznej obywateli Królestwa Dreamlandu.
2. Parlament jest organem niekadencyjnym.

Art. 2.
1. Parlament składa się z lordów powoływanych przez Króla.
2. Lordem może zostać obywatel Królestwa, który wyrazi taką wolę w specjalnie przeznaczonym do tego wątku w ramach subforum Parlamentu. Król nie może odmówić powołania obywatela w skład Parlamentu.
3. Parlament pozostaje zdolny do podjęcia pracy jedynie w przypadku obecności co najmniej trzech jego członków. W przypadku braku kandydatów na lordów, Król zachowuje pełnię władzy ustawodawczej.

Art. 3.
1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek wybrany przez Parlament z swojego grona.
2. Parlament może wybrać z swego grona Wicemarszałka lub Wicemarszałków.
3. Do czasu wyboru Marszałka, pracę Parlamentu koordynuje powołany przez Króla Marszałek Senior.
4. Parlament obraduje na forum dyskusyjnym Królestwa w wyodrębnionym dziale, zwanym dalej salą obrad Parlamentu.
5. Czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu przysługuje wszystkim obywatelom Królestwa Dreamlandu. Prawo udziału w głosowaniu zastrzeżone jest dla lordów.

Art. 4.
Prawo przedkładania Parlamentowi projektów ustawodawczych przysługuje:
(1) Królowi;
(2) lordowi;
(3) Premierowi Rządu Królewskiego;
(4) Prezesowi Sądu Królestwa w zakresie ustroju wymiaru sprawiedliwości oraz postępowania sądowego.

Art. 5.
1. Prawidłowo złożony projekt ustawodawczy składa się z:
(1) treści proponowanej ustawy;
(2) uzasadnienia wyjaśniającego skutki wejścia w życie proponowanej ustawy;
(3) jednolitych tekstów wszystkich aktów normatywnych zmienianych przez proponowaną ustawę i uwzględniających przepisy zmieniające.
2. Jeżeli projekt ustawodawczy zakłada dokonanie zmian w systemach informatycznych Królestwa lub jeżeli wykonanie proponowanej ustawy będzie wiązać w skutkach takie zmiany, Marszałek Parlamentu jest obowiązany zwrócić się z wnioskiem do Królewskich Służb Informatycznych o wyrażenie opinii w sprawie wykonalności proponowanej ustawy i czasu potrzebnego na dokonanie stosownych zmian w systemach informatycznych.
3. Debatę nad projektem ustawodawczym, o którym mowa w ustępie poprzedzającym wydłuża się o czas oczekiwania na opinię Szefa Królewskich Służb Informatycznych, która powinna być przedłożona Parlamentowi nie później niż w ciągu 14 dni.

Art. 6.
1. Parlament podejmuje ustawy i uchwały w głosowaniu zwykłą większością głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości.
2. Głosowanie przeprowadza się w sali obrad Parlamentu.
3. Głosowanie jest ważne jeżeli suma głosów „ZA” jest większa od głosów „PRZECIW”, głosy „WSTRZYMUJĘ SIĘ” nie dolicza się do głosów „PRZECIW”.
4. Projekt ustawodawczy przekazuje się niezwłocznie do Króla.

Art. 7.
1. Lord ma obowiązek udziału w pracach Parlamentu pod rygorem skreślenia z listy parlamentarzystów w przypadku nieuzasadnionej absencji w dwóch kolejnych głosowaniach.
2. Za działalność urągającą sprawowanemu mandatowi Parlament może wymierzyć lordowi karę dyscyplinarną.
3. Karami dyscyplinarnymi są:
(1) upomnienie udzielone przez Marszałka;
(2) nagana udzielona przez Parlament;
(3) potrącenie części lub całego wynagrodzenia przysługującego w danym miesiącu;
(4) czasowe pozbawienie czynnego dostępu do sali obrad Parlamentu.

Art. 8.
1. Mandat parlamentarny wygasa z chwilą:
(1) zrzeczenia się mandatu,
(2) utraty obywatelstwa Królestwa,
(3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o skazaniu lorda za popełnienie przestępstwa.
2. Wygaśnięcie mandatu parlamentarnego ogłasza – wraz z wyłożeniem przyczyny – Marszałek.

Art. 9.
1. Szczegółowy wewnętrzny tryb pracy Parlamentu w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, w tym zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej parlamentarzystów, określa Regulamin uchwalony przez Parlament.
2. W zakresie nieuregulowanym stosuje się Regulamin Parlamentu i utrwalone zwyczaje.

Art. 10.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Edward II, r.