Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z PRK ws. powołania Wicepremiera (Butodziej-Witt) [arch.]

BPSK nr 5530
FDKD nr 23/5590

ZARZĄDZENIE
PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 24 lipca 2016 roku

w sprawie powołania Wicepremiera

Na podstawie art. 3 ust. 4 Dekretu Królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Rządzie Królewskim, zarządzam, co następuje:

Art. 1.
Na urząd Wicepremiera Rządu Królewskiego powołuję Jego Ekscelencję Auksencjusza barona Butodzieja-Witta.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel książę von Witt
Premier Rządu Królewskiego