Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UF o obywatelstwie i stałym pobycie [arch.]

BPSK nr 5581
FDKD nr 23/5734

USTAWA FEDERALNA
z dnia 17 sierpnia 2016 roku

o obywatelstwie i stałym pobycie

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

Art. 1.
1. Ustawa reguluje zagadnienia związane z obywatelstwem i prawem stałego pobytu.
2. Ilekroć ustawa mówi o:
(1) obywatelstwie – rozumie się przez to przynależność państwową jednostki wiążącą się z przywilejami i obowiązkami określonymi w Karcie Konstytucyjnej.
(2) obywatelu – rozumie się przez to osobę posiadającą obywatelstwo Królestwa Dreamlandu.
(3) prawie stałego pobytu – rozumie się przez to uprawnienie do pobytu na terytorium Królestwa Dreamlandu i dysponowania prawami i obowiązkami obywateli z wyjątkiem praw i obowiązków wyborczych i praw piastowania funkcji publicznych;
(4) osiedleńcu – rozumie się przez to osobę posiadającą prawo stałego pobytu;
(5) gościu – rozumie się przez to osobę zarejestrowaną na forum i niewidniejącą w Rejestrze, a która pozostaje pod opieką prawa Królestwa Dreamlandu i która zobowiązana jest do jego przestrzegania;
(6) mieszkańcu – rozumie się przez to każdego pozostającego w Rejestrze;
(7) urlopie – rozumie się przez to czasową nieobecność mieszkańca w Królestwie;
(8) Rejestrze – rozumie się przez to Centralny Rejestr Mieszkańców;
(9) Ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
(10) forum – rozumie się przez to forum dyskusyjne Królestwa Dreamlandu.

Art. 2.
Władzę nadawania, pozbawiania i przywracania obywatelstwa i prawa stałego pobytu posiada Król, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Art. 3.
1. Nabycie prawa stałego pobytu lub obywatelstwa następuje z chwilą wpisu do Rejestru.
2. Warunkiem nabycia obywatelstwa jest również posiadanie dodatkowej formy indywidualnego kontaktu.
3. Warunkiem utrzymania obywatelstwa jest podjęcie aktywności na forum w ciągu 14 dni od wpisu do Rejestru. W innym przypadku nieaktywnemu obywatelowi Król lub włodarz baliwatu właściwego ze względu na zamieszkanie obywatela zmienia status w Rejestrze na stały pobyt.
4. Osobie, która utraciła prawo stałego pobytu w przypadkach określonych w art. 8. ust. 1 pkt. 2 i 3 Król może przywrócić prawo stałego pobytu.
5. Osobie, która utraciła obywatelstwo w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1, 3 i5 Król może przywrócić obywatelstwo.
6. Przywrócenie odbywa się na wniosek składany w Agendzie Dworu Królewskiego w dziale wniosków urzędowych.
7. Przywrócenia dokonuje się w drodze postanowienia królewskiego.

Art. 4.
1. Obywatel korzysta z pełni praw i wykonuje obowiązki określone prawem Królestwa Dreamlandu, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
2. Osiedleniec korzysta z tych samych praw i wykonuje te same obowiązki, co obywatel, poza posiadaniem praw wyborczych i prawa piastowania funkcji w organach władzy publicznej.
3. Gość korzysta z tych samych praw i wykonuje te same obowiązki, co osiedleniec, poza posiadaniem praw publicznych, prawa piastowania funkcji publicznych oraz praw wynikających z funkcjonowania systemu informatycznego Królestwa.

Art. 5.
1. Mieszkaniec ma prawo do urlopu. Na urlopie można przebywać nie dłużej niż 2 miesiące.
2. Mieszkaniec ma prawo do korzystania z informacji Rejestru.

Art. 6.
1. Dane ewidencyjne mieszkańców służą do celów administracyjnych Rejestru.
2. Zasady funkcjonowania Rejestru i dostępu do informacji Rejestru regulują odrębne przepisy.

Art. 7.
1. Utrata obywatelstwa następuje z chwilą:
(1) zrzeczenia się;
(2) wykreślenia się z Rejestru;
(3) pozbawienia w wyniku nieuczestnictwa w wyborach powszechnych lub referendum ogólnonarodowym;
(4) pozbawienia w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę eliminacji;
(5) pozbawienia w wyniku zaprzestania aktywności.
2. W przypadkach określonych w pkt. 1 i 3 ust. poprzedzającego mieszkaniec tracący obywatelstwo nabywa prawo stałego pobytu.
3. W przypadkach określonych w pkt. 4 i 5 ust. 1 niniejszego artykułu mieszkaniec tracący obywatelstwo jest wykreślany z Rejestru.
4. Nie można pozbawić obywatelstwa osoby, która w trakcie wyborów powszechnych lub referendum ogólnonarodowym przebywała na urlopie lub odbywała karę banicji lub została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu oraz króla seniora.

Art. 8.
1. Utrata prawa stałego pobytu następuje z chwilą:
(1) nabycia obywatelstwa;
(2) wykreślenia się z Rejestru;
(3) pozbawienia w wyniku zaprzestania aktywności;
(4) pozbawienia w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę eliminacji.
2. W przypadkach określonych w pkt. 3 i 4 ust. poprzedzającego mieszkaniec tracący prawo stałego pobytu jest wykreślany z Rejestru.
3. Nie można pozbawić prawa stałego pobytu osoby, która przebywa na urlopie lub odbywa karę banicji.

Art. 9.
1. Zaprzestanie aktywności ma miejsce, gdy mieszkaniec nie był obecny w systemie informatycznym Królestwa przez co najmniej 1 miesiąc.
2. Zaprzestanie aktywności jest podstawą do usunięcia mieszkańca z Rejestru.
3. Procedurę usunięcia z Rejestru regulują odrębne przepisy.

Art. 10.
1. Uchyla się Ustawę Federalną z dnia 17 marca 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami o obywatelstwie i stałym pobycie.
2. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Edward II, r.