Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK ws. zmiany Regulaminu Parlamentu Królewskiego

BPSK nr 5695
FDKD nr 23/6024

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 13 października 2016 roku

Lordowie w Parlamencie Królewskim zgromadzeni uchwalają, jak następuje:

Art. 1.
W Regulaminie Parlamentu Królewskiego przyjętego Uchwałą Parlamentu Królewskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

a) W artykule 3 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 o treści: „Wicemarszałek może wykonywać obowiązki Marszałka o których mowa w art. 7 ust. 4; art. 8 ust. 2, 4, 6; art. 10 ust. 2, 6, 8, 9; art. 14, art. 15 oraz art. 16 równolegle do Marszałka”; ustęp 3 o treści „Wicemarszałek wykonuje wszystkie obowiązki Marszałka wymienione w Regulaminie i Dekrecie gdy a) Marszałek przekazał mu całość kompetencji; b) w okresie zapowiedzianego publicznie urlopu Marszałka; c) w przypadku nie podjęcia działania przez Marszałka w ciągu 24 godzin od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania.” Oraz ustęp 4 o treści „Wicemarszałek wykonuje obowiązki o których mowa w poprzednich ustępach w porozumieniu z Marszałkiem i nie może zmieniać podjętych przez niego postanowień.”

b) Art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli w dalszej części Regulaminu mowa jest o „Marszałku” rozumie się przez to również Wicemarszałka lub, z wyjątkiem art. 11, dowolnego lorda uprawnionego do podejmowania działania w zastępstwie Marszałka na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu.”

c) Art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Mandat parlamentarny traci się z chwilą skreślenia lorda z listy parlamentarzystów w wyniku nieuzasadnionej absencji w dwóch następujących po sobie głosowaniach. W liczbie tej nie uwzględnia się więcej niż jednego głosowania, jeżeli przeprowadzane były w tym samym czasie, a także głosowań skróconych decyzją Marszałka. Skreślenia z listy parlamentarzystów dokonuje Marszałek w drodze informacji.”

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(-) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego