Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSW ws. nadania statutu Bibliotece im. Świętej Róży

BPSK nr 5715
FDKD nr 23/6099

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 października 2016 roku

w sprawie nadania Statutu Bibliotece im. Świętej Róży

Działając w związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości i Administracji z dnia 22 października 2016 roku w sprawie organów nadzoru federalnych instytucji publicznych, zarządza się, co następuje:

Art. 1.
Nadaje się Statut Bibliotece im. Świętej Róży, który stanowi załącznik do zarządzenia.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) sir Markocjusz van Koller
Minister Spraw Wewnętrznych


Załącznik do Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2016 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece im. Świętej Róży

Statut Biblioteki im. Świętej Róży
z dnia 22 października 2016 roku

Art. 1.
Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o:
1. Bibliotece, rozumie się przez nią Bibliotekę im. św. Róży;
2. Dyrektorze, rozumie się przez niego Dyrektora Biblioteki im. św. Róży;
3. Radzie, rozumie się przez nią Radę Biblioteki im. św. Róży.

Art. 2.
1. Pełną i oficjalną nazwą Biblioteki jest „Biblioteka im. św. Róży”.
2. Biblioteka działa na terenie całego Królestwa Dreamlandu.
3. Siedziba Biblioteki znajduje się w Elsynorze.

Art. 3.
Biblioteka wystawia na publiczny widok dzieła sztuki ze szczególnym uwzględnieniem dzieł pisanych i archiwaliów.

Art. 4.
1. Biblioteką zarządza Dyrektor.
2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.
3. Dyrektor może regulować wewnętrznymi zarządzeniami sprawy finansowe i kadrowe placówki, a także inne problemy nieobjęte statutem, a w szczególności:
(1) stawki wypłacane autorom wystawianych dzieł;
(2) stawki za reklamy zamieszczane w Bibliotece.

Art. 5.
1. Istnieją dwa organy doradcze Dyrektora Biblioteki: ministerstwo ds. wewnętrznych oraz Rada Biblioteki.
2. Rada składa się z maksymalnie 5 członków.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Biblioteki.
4. Jeden członek oddelegowany jest z ramienia ministra właściwego ds. wewnętrznych.
5. Pozostali członkowie są odwoływani i powoływani przez Dyrektora Biblioteki.

Art. 6.
1. Biblioteka finansuje się głównie samodzielnie.
2. Biblioteka może czerpać swoje dochody w formie:
(1) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z ofiarności publicznej i zbiórek publicznych;
(2) sprzedaży publikacji, archiwaliów i dzieł oraz opracowań własnych;
(3) dotacji ogólnej od ministra właściwego ds. wewnętrznych;
(4) sprzedaży miejsc reklamowych i sponsoringu;
(5) dotacji od innych organów administracji publicznej.
3. Dyrektor rozlicza się z finansowej działalności placówki przed ministrem właściwym ds. wewnętrznych.

Art. 7.
Zmian niniejszego Statutu dokonuje minister właściwy ds. wewnętrznych lub Dyrektor po uzyskaniu jego zgody.