Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSW ws. powołania Dyrektora Biblioteki im. Świętej Róży (van der Fryssau)

BPSK nr 5734
FDKD nr 23/6184

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 4 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki im. św. Róży

Działając na podstawie artykułu 4 ustęp 2 Statutu Biblioteki im. św. Róży w brzmieniu: „2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.”

postanawiam, co następuje:

Art. 1.
Na urząd Dyrektora Biblioteki im. św. Róży powołuje Leszka van der Fryssau

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) sir Markocjusz van Koller
Minister Spraw Wewnętrznych