Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

P SK 2016/1/C [RADZIECKI]

BPSK nr 5771
FDKD nr 23/6386

POSTANOWIENIE
z dnia 4 grudnia 2016 roku
[publicznie ogłoszono 5 grudnia 2016 r.]

Sąd Królestwa w Izbie Generalnej w składzie:
Przewodniczący: Krzysztof markiz Jazłowiecki SP
po rozpoznaniu w dniach: 23 listopada – 4 grudnia 2016 roku
sprawy z wniosku Prezerwatywa Tradycji Radzieckiego
o stwierdzenie nabycia spadku
postanawia:

Zasądzić, że spadek po Prezerwatywie Tradycji Radzieckim (NIM 836642), ustałym w dniu 14 września 2015 roku, na podstawie art. 6 zd. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 stycznia 2015 roku [t.j. z dnia 7 sierpnia 2015 roku] Konstytucja Królestwa Dreamlandu, nabył Skarb Królestwa w całości.

(-) Krzysztof markiz Jazłowiecki SP

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie jako wydane w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia.

UZASADNIENIE

(1) Pełen zapis przebiegu postępowania dostępny jest w Pałacu Sprawiedliwości (viewtopic.php?f=367&t=5646)

(2) 31 lipca 2016 roku obywatel Królestwa Dreamlandu, Prezerwatyw Tradycja Radziecki, NIM: 520210 (zwany dalej „wnioskodawcą”) zwrócił się do Sądu Królestwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku ustałym obywatelu, Prezerwatywie Tradycji Radzieckim, NIM: 836642 (zwanym dalej „ustałym”). Ponadto, wnioskodawca złożył wniosek o ustanowienie go jedynym spadkobiercą ustałego. Swój wniosek uzasadnił przepisami uchylonej ustawy federalnej z dnia 3 października 2013 roku o postępowaniu spadkowym (BPSK Nr 3828, dalej: „u.p.s.”) oraz oświadczeniem, że wnioskodawca i ustały to ta sama osoba.

(3) W postępowaniu rozpoczętym 23 listopada Szef KSI poinformował, że ostatnia wartość pola info w bazie danych dla ustałego jest pusta. Data wykreślenia ustałego z rejestrów CRM to 14 września 2015 roku. Swoje stanowisko przedstawił również Premier Rządu Królewskiego, który oświadczył, że 30 stycznia 2015 roku ustały otrzymał wpłatę od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w charakterze nagrody w konkursie organizowanym przez rząd.

(4) Przepisy dotyczące nabycia spadku zostały uchylone ustawą federalną z dnia 7 grudnia 2014 roku o przejściowym systemie finansowym Królestwa i zastąpione jedynie ogólną normą o dziedziczeniu ustawowym, sądowym i testamentowym. Jednak nawet przepis ogólny został uchylony i nie miał mocy prawnej najpóźniej po wejściu w życie ustawy federalnej z dnia 23 lipca 2015 roku o uchyleniu praw stanowionych (BPSK Nr 5119), tj. po 24 lipca 2015. Oznacza to, że w chwili wykreślenia ustałego z rejestru nie obowiązywały żadne przepisy związane z nabywaniem spadku.

(5) W związku z brakiem przepisów normatywnych podstawą orzeczenia jest ogólna zasada konstytucyjnej ochrony prawa do dziedziczenia. Sąd może oprzeć swoje rozważania na zwyczajach, dotychczasowych stanowiskach doktryny oraz przepisach o obywatelstwie. Jednocześnie, w związku z przerwaniem linii orzeczniczej Sąd zdecydował na zamieszczenie niniejszego uzasadnienia do postanowienia.

(6) Zgodnie z ogólną zasadą postępowania spadkowego, zadaniem Sądu jest ustalenie wszystkich spadkobierców ustałego. Zakres ten jest szerszy niż w przypadku postępowania zwyczajnego i nie ogranicza się do żądania wnioskodawcy. Z dotychczasowego zwyczaju i praktyki orzeczniczej można wyróżnić dwie kategorie dziedziczenia: (1) testamentowe i (2) ustawowe, przy czym nazwa drugiego jest jedynie tradycyjna, bowiem dzisiaj nie wywodzi się już z żadnej ustawy federalnej. W warunkach wirtualnych do dziedziczenia testamentowego wymagane jest oświadczenie woli testatora wyrażone w formie elektronicznej. Do momentu uchylenia u.p.s. jedynym dopuszczalnym przejawem skutecznego oświadczenia woli była treść pola „INFO” w panelu mieszkańca. Po 8 grudnia 2014 roku, tj. utracie mocy u.p.s., na podstawie przywołanego art. 6 zd. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 stycznia 2015 roku [t.j. z dnia 7 sierpnia 2015 roku] Konstytucja Królestwa Dreamlandu, można było dopuścić również inne formy. W przypadku warunków Królestwa z 2015 roku dopuszczalną formą byłoby również złożenie oświadczenia woli na Forum Dyskusyjnym KD. W przedmiotowej sprawie nie zgłoszono i nie odnaleziono żadnych oświadczeń woli ustałego. Należy zatem przejść do drugiej kategorii, stosowanej na podstawie kolejnych ustaw federalnych (UF z dnia 17 marca 2011 roku o obywatelstwie i stałym pobycie; u.p.s. i wcześniejsze). W kręgu spadkobierców „ustawowych” w dreamlandzkim prawodawstwie znajdowały się podmioty publiczne: prowincje i Skarb Królestwa. Przy tym domyślnym spadkobiercą był Skarb Królestwa. Ustawa przewidywała wyjątek dla praw majątkowych do nieruchomości – uprawniona do spadkobrania była w tym przypadku prowincja ostatniego zamieszkania. Po uchyleniu wszystkich przepisów można wskazać jedynie na ogólną formę instytucji, która przyjęła się niezależnie od przepisów ustawowych – państwo jako domyślnego spadkobiercę w przypadku braku innej woli spadkodawcy. Emanacją państwa w kontekście jego dominium jest natomiast Skarb Królestwa.

(7) Specyfiką państwa wirtualnego jest fakt, że ustanie nie jest wydarzeniem ostatecznym. Obywatel może wnioskować o przywrócenie ustałego obywatelstwa zgodnie z odrębnymi przepisami o obywatelstwie. Kwestią tą zajmował się Sąd Królewski w uchwale z dnia 18 czerwca 2013 roku (SK 2013/1/P, BPSK Nr 3572,http://ww1.dreamland.net.pl/bpsk/archiwa/3572). Przywoływany wyrok odnosi się do sytuacji, w której obywatelstwo zostaje przywrócone postanowieniem królewskim, z zachowaniem wszystkich danych osobowych, w szczególności numeru NIM. Jest to jedyna droga powrotu z ustania przewidziana przez przepisy. W przedmiotowej sprawie wnioskodawca utrzymuje, że jest tożsamy ze spadkobiercą. Jednakże, złożony przez niego wniosek o ustalenie spadkobierców jest niejako potwierdzeniem ustania obywatela. Spadkobierca nie może być jednocześnie spadkodawcą – nie można dziedziczyć po samym sobie. W przypadku powrotu do aktywności, jedyną legalną możliwością bezpośredniego odzyskania swoich praw majątkowych jest omawiana wyżej procedura przywrócenia obywatelstwa. Do kompetencji Sądu w niniejszej sprawie nie należy badanie tożsamości wnioskodawcy. Założenie, że spadkodawca jest jednocześnie wnioskodawcą, mogłoby prowadzić do uznania, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy odbyło się poza prawem i może zostać uznane za bezskuteczne. Nie wyklucza się natomiast istnienia roszczenia wnioskodawcy do spadkobiercy o prawa majątkowe należące do osoby, która może udowodnić swoje uprawnienia wynikające ze źródeł innych niż dziedziczenie.

(8) Wyprowadzenie uprawnień spadkobierców wyłącznie w zasady konstytucyjnej i przyjętych zwyczajów powinno być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach i nie może wejść do stałej praktyki orzeczniczej. Dlatego zwraca się uwagę ustawodawcy na brak przepisów związanych ze skutkami majątkowymi ustania obywateli.

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji.