Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK ws. zmiany Regulaminu Parlamentu Królewskiego

BPSK nr 5781
FDKD nr 23/6464

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dn. 13 grudnia 2016 r.

o zmianie Regulaminu Parlamentu Królewskiego

Art. 1.
W UPK o Regulaminie Parlamentu Królewskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) Art. 7 ust. 5. otrzymuje brzmienie „Marszałek może poddać wniosek od razu pod głosowanie, jeżeli nie jest on projektem ustawodawczym, a jedynie projektem dotyczącym wyboru osoby na funkcję obsadzaną przez parlament bądź wyrażenia zgody na jej powołanie.”.
2) W art. 8 dodaje się ustęp 9 o treści „Po upływie 14 dni od rozpoczęcia debaty, Marszałek może wydłużyć jej trwanie za zgodą co najmniej 1/3 członków parlamentu.”
3) W art. 9 ust. 5. dodaje się zdanie. „Marszałek może zarządzić kontynuowanie debaty po przegłosowaniu poprawki, która w dużym stopniu ingeruje w treść i/lub istotę pierwotnego projektu”.
4) W art. 10 ust. 3. dodaje się zdanie. „Treści jednolitej projektu nie trzeba umieszczać jeżeli projekt nie był poddawany zmianom, bądź jednolita treść projektu znajduje się w jednej z wcześniejszych wiadomości.”.
5) W art. 10 ust. 6. słowa „po upływie przynajmniej 7 dni” zastępuje się słowami „po upływie przynajmniej 4 dni”.
6) W art. 14 ust. 1 słowa „Po upływie przynajmniej 7 dni” zastępuje się słowami „p upływie przynajmniej 3 dni”.

Art. 2.
Zmiany wchodzą w życie w momencie ogłoszenia.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Marszałek Parlamentu Królewskiego