Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWiA ws. nadania statutu Funduszowi Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych

BPSK nr 5894
FDKD nr 23/6783

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 20 stycznia 2017 roku

w sprawie nadania Statutu Funduszowi Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych

Działając na podstawie art. 7 Ustawy Federalnej z dnia 21 października 2016 roku o instytucjach i art. 2 Rozporządzenia Federalnego Ministra Sprawiedliwości i Administracji z dnia 22 października 2016 roku w sprawie organów nadzoru federalnych instytucji publicznych, zarządza się, co następuje:

Art. 1.
1. Nadaje się Statut Funduszowi Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych, który stanowi załącznik do zarządzenia.
2. Uchyla się Statut Funduszu Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych z dnia 3 września 2012 roku.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel ax. von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


Załącznik do Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Funduszowi Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych

STATUT
FUNDUSZU AKTYWIZACJI INICJATYW PRZEDSIĘBIORCZYCH
z dnia 20 stycznia 2017 roku

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Art. 1.
Fundusz celowy nosi nazwę: Fundusz Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych, w dalszych postanowieniach statutu zwany „Funduszem”.

Art. 2.
1. Fundusz zawiązany jest na czas nieograniczony.
2. Siedzibą Funduszu jest Królewskie Miasto Dreamopolis.
3. Terenem działania jest obszar Królestwa Dreamlandu, zwanego dalej Królestwem.
4. Fundusz używa znaku graficznego, wyróżniającego go spośród innych podmiotów, zwanego dalej logo.

Rozdział II. Cele i środki działania

Art. 3.
Cele Funduszu:
1. Zwiększanie aktywności gospodarczej mieszkańców Królestwa.
2. Pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców Królestwa.
3. Podnoszenie produktywności gospodarki Królestwa.
4. Zwiększanie udziału przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym.

Art. 4.
Środki realizacji celów:
1. Udzielanie wsparcia finansowego i doradczego dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw.
2. Organizacja konkursów i plebiscytów na rzecz przedsiębiorczości.
3. Finansowanie szkoleń dla przedsiębiorców.
4. Prowadzenie serwisu informacyjnego dla przedsiębiorców.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i statystycznej dotyczącej gospodarki i przedsiębiorczości Królestwa.

Rozdział III. Władze Funduszu

Art. 5.
1. Fundusz działa poprzez swój organ jakim jest Prezes Funduszu.
2. Prezes Funduszu jest powoływany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”.
3. Minister sprawuje nadzór nad Funduszem:
(1) przyjmując plan działania i wniosek budżetowy od Funduszu,
(2) przyjmując sprawozdanie z wykonania budżetu Funduszu.

Art. 6.
Do kompetencji Prezesa Funduszu należy:
1. Realizowanie celów Funduszu,
2. Kierowanie bieżącą działalnością Funduszu,
3. Przyjmowanie okresowych planów działania i budżetu wraz z przedkładaniem ich ministrowi,
4. Zarządzanie majątkiem i środkami finansowymi Funduszu,
5. Reprezentowanie Funduszu na zewnątrz,
6. Składanie sprawozdań z wykonania budżetu Funduszu,
7. Prawo do zaciągania zobowiązań do wysokości połowy budżetu Funduszu w jego imieniu.

Art. 7.
1. Po rezygnacji lub odwołaniu Prezesa Funduszu jego obowiązki przejmuje minister do czasu powołania nowego Prezesa.
2. Odwołanie Prezesa Funduszu może nastąpić na skutek:
(1) rażącego zaniedbywania obowiązków,
(2) łamania postanowień niniejszego Statutu,
(3) niegospodarności powierzonymi środkami,
(4) notorycznie utrzymującego się braku kontaktu między ministrem i Prezesem z powodu nieobecności Prezesa.
3. Urząd Prezesa Funduszu traci się również w chwili utraty obywatelstwa Królestwa.
4. Przyczynę odwołania minister podaje w akcie odwołania Prezesa.

Rozdział IV. Majątek i fundusze

Art. 8.
1. Majątek Funduszu powstaje z:
(1) dotacji,
(2) darowizn, spadków i zapisów,
(3) dochodów z majątku Funduszu, przyrostu tego majątku, odsetek i dochodów z kapitału.
2. Majątek Funduszu przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Art. 9.
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Fundusz może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych przekraczających kompetencje Prezesa Funduszu wymagane jest jego współdziałanie z ministrem.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

Art. 10.
Zmiany Statutu, rozwiązania Funduszu może dokonać minister w drodze zarządzenia.