Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWiA ws. powołania Komisji Stypendialnej

BPSK nr 5915
FDKD nr 23/6825

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 23 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania członków Komisji Stypendialnej

Działając na podstawie art. 3 ust. 2-3 Statutu Funduszu Stypendialnego z dnia 22 stycznia 2017 roku, zarządza się, co następuje:

Art. 1.
1. W skład Komisji Stypendialnej powołuje się:
(1) Jego Ekscelencję Auksencjusza markiza Butodzieja-Witta;
(2) Jego Ekscelencję Williama barona Oxlade-Chamberlaina;
(3) Jego Ekscelencję Davida de Korsei.
2. Przewodniczącym Komisji Stypendialnej wyznacza się Jego Ekscelencję Auksencjusza markiza Butodzieja-Witta.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel ax. von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji