Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

RF MSWiA ws. informacji o osobach rejestrowanych i wpisie do CRM

BPSK nr 5929
FDKD nr 23/6966

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie zakresu informacji o osobach rejestrowanych oraz warunkach i sposobie wpisania się do Centralnego Rejestru Mieszkańców

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy Federalnej z dnia 20 grudnia 2016 roku o obywatelstwie, prawie stałego pobytu i Centralnym Rejestrze Mieszkańców, oraz w porozumieniu z Królewskimi Służbami Informatycznymi, rozporządza się, co następuje:

Art. 1.
1. Rozporządzenie określa:
(1) zakres informacji o osobach rejestrowanych przechowywanych w Centralnym Rejestrze Mieszkańców oraz:
(a) zakres, w jakim informacje te może odczytywać i modyfikować osoba rejestrowana, której dotyczą,
(b) zakres, w jakim informacje te są udostępniane publicznie;
(2) warunki i sposób wpisania się do Centralnego Rejestru Mieszkańców.
2. Ilekroć w rozporządzeniu mowa jest o „rejestrze” rozumie się przez to Centralny Rejestr Mieszkańców.

Art. 2.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek złożony w systemie informatycznym Królestwa.
2. Osoba składająca wniosek rejestracyjny obowiązana jest określić:
(1) status, o nabycie którego się wnosi, wybierając między obywatelstwem, a prawem stałego pobytu;
(2) imię;
(3) płeć;
(4) hasło logowania w systemach informatycznych Królestwa;
(5) prowincję zamieszkania;
(6) adres poczty elektronicznej;
a także potwierdzić swoją tożsamość przepisując wyświetlany w formularzu kod weryfikacyjny.
3. Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie pól danych, o których mowa w ust. poprzedzającym spowoduje podświetlenie pól, w których dane muszą zostać ujawnione lub poprawione.
4. Osoba składająca wniosek rejestracyjny może również określić:
(1) praenomen, wybierając spośród następujących: ben, d’, da, di, dei, de, de la, du, van, van den, van der, von;
(2) nazwisko;
(3) numer GG;
(4) nazwy państw wirtualnych, obywatelstwami których osoba rejestrująca się dysponuje w chwili złożenia wniosku;
(5) realne miasto zamieszkania;
(6) realne województwo zamieszkania;
(7) źródło wiedzy o Królestwie Dreamlandu;
(8) dodatkowe informacje o sobie.

Art. 3.
1. Po uzyskaniu wpisu do rejestru ten przechowuje dane, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz, jeżeli zostały podane, również dane, o których mowa w art. 2 ust. 4, a ponadto:
(1) Numer Identyfikacyjny Mieszkańca, w skrócie NIM;
(2) datę rejestracji;
(3) datę ostatniego logowania;
(4) adres IP ostatniego logowania;
(5) host z ostatniego logowania;
(6) tytuł honorowy nadany zgodnie z odrębnymi przepisami;
(7) informację o pobycie na urlopie.
2. Dane o adresie IP oraz hoście są zapisywane w rejestrze również przy operacjach wykonywanych przez osobę rejestrowaną lub administrację rejestru.
3. Osoba rejestrowana, po zalogowaniu w rejestrze, ma wgląd w dane osób rejestrowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt. 1-3, 5, 6, art. 2 ust. 4 pkt. 1-4, 8, art. 3 ust. 1 pkt. 1, 2, 6 oraz datę nabycia obywatelstwa (jeżeli dotyczy) i status aktywności.
4. Osoba rejestrowana, po zalogowaniu w rejestrze, ma wgląd w swoje dane, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt. 1-3, 5, 6, art. 2 ust. 4 pkt. 1-6, 8, art. 3 ust. 1 pkt. 1, 2, 6 oraz datę nabycia obywatelstwa (jeżeli dotyczy) i status aktywności.
5. Osoba rejestrowana ma prawo dokonać zmiany następujących danych:
(1) płeć;
(2) numer GG;
(3) nazwy państw wirtualnych, których obywatelstwami osoba rejestrowana dysponuje;
(4) realne miasto zamieszkania;
(5) realne województwo zamieszkania;
(6) dodatkowe informacje o sobie;
(7) hasło logowania;
(8) adres poczty elektronicznej;
(9) prowincję zamieszkania;
(10) status prawny, wybierając między obywatelstwem a prawem stałego pobytu;
(11) status aktywności, decydując się udać na urlop lub wrócić z urlopu.
6. Każdy przeglądający rejestr ma wgląd w dane, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt. 1-3, 5, art. 2 ust. 4 pkt. 1, 2, art. 3 ust. 1 pkt. 6, 7.

Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel ax. von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji