Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Ustawa o zapobiegnięciu skutkom niezłożenia wymaganych prawem przysiąg przez niektórych urzędników państwowych

BPSK nr 6196

USTAWA FEDERALNA
z dnia 23 czerwca 2017 r.

o zapobiegnięciu skutkom niezłożenia wymaganych prawem przysiąg przez niektórych urzędników państwowych

My, Alfred, król Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu etc.,

ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:

Art. 1. 1. Opróżnienie urzędu sędziego bądź sędziego pokoju, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z przyczyny określonej art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy federalnej z dnia 22 stycznia 2017 r. o Sądzie Królestwa, zwanej dalej „ustawą o Sądzie Królestwa”, a którego nie stwierdzono w trybie art. 7 ust. 3 tej samej ustawy, uważa się za niebyłe.
2. Urzędujący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy sędzia bądź sędzia pokoju, który nie złożył do tego samego czasu przysięgi określonej art. 6 ustawy o Sądzie Królestwa, składa ją najpóźniej 7. dnia od tego samego czasu. Jeżeli tego zaniechał, następuje opróżnienie sprawowanego przez niego urzędu, które stwierdza się w trybie art. 7 ust. 3 ustawy o Sądzie Królestwa.

Art. 2. 1. Wygaśnięcie godności dworzanina, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z przyczyny określonej art. 2 ust. 3 pkt 1 lit. b dekretu królewskiego z dnia 21 maja 2017 r. o Dworze Królewskim, zwanego dalej „dekretem o Dworze Królewskim”, a którego nie stwierdzono w trybie art. 3 ust. 3 tego samego dekretu, uważa się za niebyłe.
2. Sprawujący swoją godność w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy dworzanin, który nie złożył do tego samego czasu przysięgi określonej art. 3 ust. 1 dekretu o Dworze Królewskim, składa ją najpóźniej 7. dnia od tego samego czasu. Jeżeli tego zaniechał, następuje wygaśnięcie sprawowanej przez niego godności, które stwierdza się w trybie art. 3 ust. 3 dekretu o Dworze Królewskim.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 13 maja 2017 r.

Alfred, rex