Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SK 2007/2/I [Gratz v. ZPN]

BPSK nr 625
LDKD #20649

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 10 maja 2007 roku

Sąd Królestwa w Wydziale II Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: Prezes SK dr jur. net. Edward arcyksiążę Krieg;

po rozpoznaniu w dniach: 28 stycznia – 1 kwietnia 2007 roku;
na rozprawie;
sprawy: SK 2007/2/I;
z powództwa: Pawła von Gratza;
przeciwko: Związkowi Piłki Nożnej;
o: odszkodowanie, likwidację przedsiębiorstwa i przeprosiny;

orzeka, co następuje:

I. Nakazuje Dreamlandzkiemu Związkowi Piłki Nożnej (numer FI A23000) zwrot w wysokości 300 D na korzyść powoda.

II. Nakazuje likwidację Związku Piłki Nożnej w związku z naruszaniem dobrych obyczajów kupieckich i nieprzestrzegania zawartych umów.

III. Wyznacza likwidatora w osobie ministra właściwego ds. gospodarki barona Taheto.

IV. W pozostałym zakresie powództwo oddala.

V. Kosztami postępowania obciąża Skarb Królestwa.

UZASADNIENIE

(1)
Pełen zapis przewodu sądowego jest dostępny w Pałacu Sprawiedliwości – Sali Rozpraw II Wydziału II Cywilnego.

(2)
Mając na uwadze zgromadzony w toku przewodu materiał procesowy oraz obowiązujące prawo Sąd Królestwa zważył, co następuje:

(2.A)
Powód udowodnił, że wpłacił na rzecz pozwanego wymaganą kwotę 300 D z tytułu dwóch transferów, co nie odniosło jednak pożądanego skutku. Pozwany Związek Piłki Nożnej ani nie przeprowadził opłaconej usługi, ani nie oddał wpłaconej kwoty. Pozwany Związek, reprezentowany przez Valtera de Romanixu, nie odniósł się do zarzutów w jakikolwiek sposób i nie uczestniczył w postępowaniu sądowym, mimo wezwań. W tej sytuacji sąd mógł zasądzić zgodnie z żądaniem pozwu, ale zdecydował, że dla wyjaśnienia spraw formalnych należy przeprowadzić postępowanie w całości, uwzględniając czas na składanie wniosków dowodowych.

(2.B)
Sąd nakazał pozwanemu Związkowi Piłki Nożnej zwrot w wysokości 300 D poniesionych przez powoda kosztów. Podzielił również przekonanie powoda, że w obliczu niezgodnej z prawem i dobrymi obyczajami kupieckimi działalności pozwanego Związku Piłki Nożnej, należy orzec jego likwidację na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy federalnej z dn. 26 listopada 2002 roku o działalności gospodarczej [j.t. z dn. 25 stycznia 2007 r.] (BPSK Nr 757). Sąd zaznacza jednocześnie, że w swym orzeczeniu o likwidacji wziął pod uwagę także wyrok w sprawie SK 2006/16/I z powództwa Paula von Panevnicka przeciwko Valterowi de Romanixu, gdzie sąd również nakazał zwrot poniesionych na korzyść Związku Piłki Nożnej wkładów finansowych w związku z nieprzestrzeganiem umów zawartych pomiędzy podmiotami obrotu handlowego. Do likwidacji jako likwidatora sąd wyznaczył ministra właściwego ds. gospodarki barona Taheto.

(2.C)
Sąd oddalił powództwo w zakresie żądania przeprosin, jako że w tej sprawie najzupełniej wystarczający wydaje się zwrot powodowi poniesionych kosztów, a nie doszło do jakiegokolwiek naruszenia dobrego imienia i czci powoda.

(3)
Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.

Prezes Sądu Królestwa
(-) dr jur. net. Edward arcyksiążę Krieg

POUCZENIE
Od niniejszego wyroku przysługuje stronom apelacja w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, którą należy złożyć za pośrednictwem urzędowego formularza, dostępnego w Pałacu Sprawiedliwości.