Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z PRK ws. odwołania Wicepremiera (ben Radziecki)

BPSK nr 6264

ZARZĄDZENIE
PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 12 lipca 2017 roku

w sprawie odwołania wicepremiera

Na podstawie art. 3 ust. 4 Dekretu Królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Rządzie Królewskim, zarządzam, co następuje:

Art. 1.
Odwołuję towarzysza Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego z urzędu Wicepremiera Rządu Królewskiego.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Torkan Ingawaar
Premier Rządu Królewskiego