Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Dekret królewski — Ordynacja wyborcza [t.j.]

BPSK nr 6292

DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
[t.j. z dnia 24 lipca 2017 r.]

Ordynacja wyborcza

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

stanowimy, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.
1. Dekret określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności i odroczenia wyborów.
2. Ilekroć w dekrecie mowa jest o:
(1) wyborach – rozumie się przez to głosowanie powszechne w sprawie wyboru Premiera;
(2) Parlamencie – rozumie się przez to Parlament Królewski;
(3) Premierze – rozumie się przez to Premiera Rządu Królewskiego;
(4) Komisarzu – rozumie się przez to Komisarza Wyborczego Królestwa;

Art. 2.
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom Królestwa.
2. Nie mają czynnego prawa wyborczego:
(1) osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
(2) osoby, które uzyskały obywatelstwo między dniem zarządzenia wyborów a dniem ogłoszenia wyników wyborów.

Art. 3.
1. Bierne prawo wyborcze przysługuje temu, komu przysługuje czynne prawo wyborcze.
2. Nie mają biernego prawa wyborczego:
(1) osoby pozbawione tego prawa prawomocnym orzeczeniem sądu;
(2) osoby legitymujące się obywatelstwa państwa spoza Wspólnoty Korony Ebruzów;
(3) Komisarz.

Art. 4.
1. Komisarz jest stałym organem federalnym właściwym w federalnych sprawach wyborczych.
2. Komisarza powołuje i odwołuje Król.
3. Nie można odwołać Komisarza w trakcie procedury wyborczej, chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające nawiązanie kontaktu z Komisarzem. Wystąpienie tych okoliczności co do ich rodzaju, natury lub częstotliwości wystąpienia musi być podane w akcie odwołania Komisarza.

Art. 5.
1. Komisarz w zakresie swoich funkcji wyborczych korzysta z sędziowskiej niezawisłości.
2. Komisarz obowiązany jest do zachowania tajemnicy wyborczej.

Rozdział II
Przeprowadzanie wyborów Premiera

Art. 6.
1. Wybory zarządza Król w drodze postanowienia.
2. Postanowienie o zarządzeniu wyborów zawiera:
(1) termin zgłaszania kandydatów, nie krótszy aniżeli siedem dni od dnia zarządzenia wyborów;
(2) termin zakończenia głosowania, nie krótszy aniżeli trzeciego dnia od dnia ogłoszenia listy kandydatów.

Art. 7.
Postanowienie o zarządzeniu wyborów Premiera wydaje i ogłasza się w ciągu trzech dni od zrzeczenia się urzędu przez Premiera lub jego odwołania z urzędu i nie później niż na siedem dni przed zakończeniem jego kadencji.

Art. 8.
1. Kandydata na Premiera ma prawo zgłosić obywatel Królestwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
2. Kandydatów w wyborach zgłasza się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego przeznaczonej pod działalność Komisarza.
3. Komisarz odmawia zarejestrowania kandydata:
(1) jeśli został zgłoszony po upływie wyznaczonego terminu;
(2) jeśli jest nim osoba, która nie posiada biernego prawa wyborczego.
4. Komisarz informuje o przyjęciu bądź odrzuceniu poszczególnych kandydatur najpóźniej w dniu następującym po terminie zgłaszania kandydatów.
5. Po upływie terminu do zgłaszania kandydatów, Komisarz ogłasza ich ostateczną listę.

Art. 9.
1. Głosowanie przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego formularza głosowania umieszczonego na stronie internetowej.
2. Uprawniony do głosowania oddaje głos na jednego z kandydatów lub głos pusty.
3. Premierem zostaje kandydat, który uzyskał zwykłą większość głosów.

Art. 10.
1. Ustalając wyniki wyborów, Komisarz oblicza i ustala co najmniej:
(1) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania;
(2) liczbę wyborców, która oddała głosy;
(3) liczbę głosów nieważnych;
(4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Wyniki wyborów ogłasza Komisarz.

Art. 10a
1. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia wyborów, tj. w sytuacji równego rozłożenia głosów, Król zarządza drugą turę głosowania.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim osobom, które uzyskały obywatelstwo Królestwa Dreamlandu najpóźniej w dniu zarządzenia drugiej tury.
3. W przypadku równego rozkładu głosów w obu turach, Król zarządza nowe wybory i ponownie otwiera listę kandydatów.

Art. 11.
1. Kadencja Premiera rozpoczyna się w dniu następującym po dniu ogłoszenia wyników wyborów.
2. Jeśli Komisarz nie ogłosi wyników wyborów najpóźniej w ostatnim dniu kadencji ustępującego Premiera, jego kadencja ulega przedłużeniu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie następnej kadencji.

Rozdział III
Odwoływanie Premiera

Art. 12.
1. Wniosek o zarządzenie głosowania powszechnego w sprawie odwołania Premiera może złożyć Parlament lub grupa co najmniej trzech obywateli Królestwa, posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Wniosek składa się do Króla.
3. Wniosek składa się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego przeznaczonej pod działalność Króla.
4. (uchylony).

Art. 13.
1. Głosowanie powszechne w sprawie odwołania Premiera z urzędu zarządza Król w drodze postanowienia.
2. Postanowienie o zarządzeniu głosowania powszechnego w sprawie odwołana Premiera:
(1) powinno zostać wydane i ogłoszone w ciągu trzech dni od skutecznego złożenia wniosku, o którym mowa w art. poprzedzającym;
(2) zawiera termin oddawania głosów, nie krótszy aniżeli trzy dni.

Art. 14.
1. Głosowanie powszechne przeprowadza Komisarz.
2. W głosowaniu powszechnym można oddawać głosy za lub przeciw odwołaniu Premiera.
3. Do odwołania Premiera wymagana jest bezwzględna większość głosów.
4. Ustalając wyniki głosowania powszechnego, Komisarz oblicza i ustala co najmniej:
(1) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania;
(2) liczbę wyborców, która oddała głosy;
(3) liczbę głosów nieważnych.
(4) liczbę głosów oddanych za i przeciw odwołaniu Premiera.
5. Wyniki głosowania powszechnego ogłasza Komisarz, stwierdzając w obwieszczeniu o dokonaniu lub niedokonaniu odwołania Premiera.
6. Obywatelowi przysługuje skarga do Sąd Królestwa na poprawność przeprowadzenia głosowania powszechnego.

Rozdział IV
Skargi wyborcze

Art. 15.
1. W ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników wyborów każdy obywatel Królestwa może wnieść do Sądu Królestwa skargę na poprawność przeprowadzenia wyborów. Prezes Sądu Królestwa ogłasza o wniesieniu skargi.
2. Skarga winna zawierać:
(1) oznaczenie wnoszącego;
(2) obywatelstwo Prowincji;
(3) zarzut;
(4) uzasadnienie.
3. Sąd Królestwa rozpoznaje skargi w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania.
4. Do czasu rozpatrzenia skargi nie można rozpocząć kadencji wybranego organu.

Art. 16.
W razie stwierdzenia zasadności co najmniej jednej skargi na poprawność przeprowadzenia wyborów, Sąd Królestwa orzeka nieważność wyborów, jeżeli stwierdzone uchybienia są tego rodzaju, iż mogły istotnie wpłynąć na wynik wyborów; w przeciwnym wypadku Sąd Królestwa orzeka o ważności wyborów mimo stwierdzonych uchybień.

Art. 17.
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.