Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Ustawa federalna o Bazie Prawnej [t.j.]

BPSK nr 6316

USTAWA FEDERALNA
z dnia 13 maja 2016 r.
[t.j. z dnia 5 sierpnia 2017 r.]

o Bazie Prawnej

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

Art. 1.
1. Baza Prawna, zwana dalej „Bazą”, stanowi oficjalny zbiór aktów prawnych.
2. Bazę prowadzi minister właściwy do spraw sprawiedliwości.
3. Baza może być prowadzona w sposób zautomatyzowany. Jeżeli jest to technicznie wykonalne szczegóły prowadzenia zautomatyzowanej Bazy określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw sprawiedliwości.
4. Poszczególne akty prawne wprowadza się do Bazy na podstawie właściwych urzędowych ogłoszeń.
5. Domniemywa się, że tekst aktu prawnego ujęty w Bazie jest identyczny z tekstem oficjalnym.
6. Nie ponosi odpowiedzialności karnej ani administracyjnej, kto działa w oparciu o tekst aktu prawnego ujęty w Bazie, chyba że działa w złej wierze.

Art. 2.
1. Akty urzędowe organów rządu federalnego podlegają ogłoszeniu.
2. Państwowy publikator urzędowy stanowi sekcja państwowego forum dyskusyjnego, opatrzona nazwą „Ogłoszenia urzędowe”. Czynny dostęp do państwowego publikatora urzędowego przysługuje tylko tym urzędnikom federalnym, do których obowiązków służbowych należy ogłaszanie aktów urzędowych w państwowym publikatorze urzędowym.
3. W państwowym publikatorze urzędowym ogłasza się:
1) akty normatywne będące źródłami powszechnie obowiązującego prawa oraz ich teksty jednolite;
2) akty urzędowe dotyczące wyborów, referendów i innych głosowań powszechnych;
3) akty urzędowe dotyczące kadr rządu federalnego, szczególnie akty mianowania, powołania i odwołania urzędników federalnych oraz akty stwierdzenia opróżnienia urzędów federalnych;
4) wyroki Sądu Królestwa, decyzje wydane w postępowaniach administracyjnych;
5) akty urzędowe dotyczące nakładania kar i tym podobnych środków.
4. Akt urzędowy organu rządu federalnego, który nie podlega ogłoszeniu w państwowym publikatorze urzędowym, ogłasza się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod działalność tego organu; jeśli brak takiej sekcji, ogłasza się go w państwowym publikatorze urzędowym.

Art. 2a.
Akty urzędowe dotyczące zaszczytów państwowych ogłasza się w rejestrze zaszczytów państwowych.

Art. 3.
1. Każdy akt prawny wymaga do swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.
2. Każdy akt prawny wchodzi w życie najwcześniej w dniu jego ogłoszenia.

Art. 4.
1. Uchyla się Ustawę Federalną z dnia 17 marca 2004 roku o ogłaszaniu aktów urzędowych.
2. W Dekrecie Królewskim z dnia 3 maja 2015 roku o sądownictwie skreśla się art. 7.

Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Edward II, r.