Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SK 2007/10/I [Woody v. Estreicher]

BPSK nr 635
LDKD #20741

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 25 maja 2007 roku

Sąd Królestwa w Wydziale II Cywilnym;

W składzie: Asesor SK mgr jur. net. Mateusz Conory baron Shakur – przewodniczący,
Prezes SK dr jur. net. Edward arcyksiążę Krieg

po rozpoznaniu w dniach 30 marca – 24 kwietnia 2007 roku;
na rozprawie;

sprawy: SK 2007/10/I;

z powództwa: Luke Woody’ego;
przeciwko: Marcusowi Estreicherowi;
o: przeprosiny;

orzeka, co następuje:

I. Oddala powództwo w całości.

II. Kosztami postępowania obciąża powoda.

UZASADNIENIE

(1)
Pełen zapis przewodu sądowego jest dostępny w Pałacu Sprawiedliwości – Sali Rozpraw II Wydziału II Cywilnego.

(2)
Mając na uwadze zgromadzony w toku przewodu materiał procesowy oraz obowiązujące prawo Sąd Królestwa zważył, co następuje:

(2.A)
W sprawie zeznania złożyło dwóch świadków. Pierwszy z nich, to Konrad II baron de Cubalibre. W złożonym oświadczeniu zeznał on, że nie pamięta, czy Luke Wody obrażał Marcusa Estreichera, ani czy Marcus Estreicher obrażał Luke Woody’ego. Zeznał również, iż Marcus Estreicher, korzystając z uprawnień moderatora czata KD wyrzucił Luke Woody’ego z Czata KD.

(2.B)
Drugim przesłuchanym w sprawie świadkiem był sierżant sztabowy Józef wicehrabia Kalicki. Zeznał on, iż Marcus Estreicher nie obrażał Luke Woody’ego, ale wyrażał swoją opinię o nim. Zeznał również, iż Luke Woody dwukrotnie obraził Marcusa Estreichera. W złożonym oświadczeniu, świadek zeznał także że Marcus Estreicher próbował bezskutecznie wyrzucić z czata KD Luke Woody’ego.

(3)
Sąd pragnie zaznaczyć, iż brakuje regulacji dotyczących czata Królestwa Dreamlandu. Zdaniem sądu skutkuje to w tym, że nadzór techniczny nad tym czatem, jako integralną częścią witryny Królestwa Dreamlandu, należy do Królewskich Służb Informatycznych. Skoro jednak brak przepisów dotyczących sposobu korzystania z czata, sąd w obecnym składzie na podstawie art. 46 ust. 3 Konstytucji ograniczy się do uznania stanu obecnego. Zgodnie z tym, sąd uznaje, że każdy obywatel ma prawo do korzystania z czata, a nowi operatorzy są wyznaczani stosownie do potrzeb przez dotychczasowych. Organizator imprez organizowanych na czacie Królestwa, jeśli posiada status operatora, ma prawo do stosowania stosownych kar porządkowych zmierzających do zagwarantowania prawidłowego działania czata i mając na względzie dobro osób zgromadzonych. Organizatorzy Dreamlandzkiego Pucharu Miast mieli więc prawo do używania czata do organizacji swojej imprezy. W związku z tym, Marcus Estreicher, jako operator czata i organizator mógł wyrzucić pana Luke Woody’ego, gdy ten uniemożliwiał prowadzenie zaplanowanej imprezy.

(4)
Z powyższych przyczyn, orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący składu orzekającego:
(-) mgr jur. net. Mateusz Conory baron Shakur

Członek:
(-) dr jur. net. Edward arcyksiążę Krieg

POUCZENIE
Od niniejszego wyroku przysługuje stronom apelacja w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, którą należy złożyć za pośrednictwem urzędowego formularza, dostępnego w Pałacu Sprawiedliwości.