Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWIA ws. likwidacji Gimnazjum Królewskiego

BPSK nr 6520

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w sprawie likwidacji Gimnazjum Królewskiego

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Federalnej z dnia 21 października 2016 roku o instytucjach, zarządza się, co następuje:

Art. 1.
Odwołuje się Auksencjusza Butodzieja-Witta z funkcji dyrektora Gimnazjum Królewskiego.

Art. 2.
Likwiduje się Gimnazjum Królewskie i uchyla się jego statut.

Art. 3.
Wszelkie środki finansowe oraz zgromadzone materiały byłego Gimnazjum Królewskiego zostają przekazane pod zarząd Ministerstwa Kultury.

Art. 4.
Zarządza się archiwizację działu byłego Gimnazjum Królewskiego na forum Królestwa.

Art. 5.
Zarządzenie wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji