Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SK 2007/19/I [Neumann v. Wakowski]

BPSK nr 662
LDKD #23369

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 29 października 2007 roku

Sąd Królestwa w Wydziale II Cywilnym;
Przewodniczący: Sędzia SK mgr jur. net. Mateusz Conoroy wicehrabia Shakur

po rozpoznaniu w dniach 2 października – 27 października 2007 roku; na rozprawie;

sprawy: SK 2007/19/I;

z powództwa: Pabla wicehrabiego von Neumanna;
przeciwko: Łukaszowi markizowi Wakowskiemu;
o: przeprosiny i odszkodowanie na cele charytatywne;

orzeka, co następuje:

I. Oddala powództwo w całości

II. Kosztami procesowymi obciąża powoda.

UZASADNIENIE

(1)
Pełen zapis przewodu sądowego jest dostępny w Pałacu Sprawiedliwości – Sali Rozpraw II Wydziału II Cywilnego.

(2)
Zdaniem Sądu wypowiedź generała Łukasza markiza Wakowskiego nie była obrazą.
Wypowiedź ta była wyrażeniem poglądów na temat postępowania Namiestnika Koronnego Luindor, które zdaniem generała Wakowskiego, szkodziło Dreamlandzkiemu Ośrodkowi Studiów Społecznych (dalej: DOSS). Uzasadnienie pozwanego, wskazującego, iż Pablo wicehrabia von Neumann uchwalał przepisy utrudniające działalność DOSS (zmieniały się tak, aby nowe pomysły markiza Wakowskiego były nieskuteczne), co mogło być odebrane przez pozwanego jako próba niszczenia DOSS. Ponieważ, było to wyrażenie opinii, intencje Namiestnika Koronnego Luindor w tej sytuacji są bezistotne. Sprostowanie byłoby konieczne, gdyby kłamstwo było umyślne.

(3)
Z powyższych powodów orzeczono jak w sentencji.

Mateusz Conoroy wicehrabia Shakur

POUCZENIE
Od niniejszego wyroku przysługuje stronom apelacja w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, którą należy złożyć za pośrednictwem urzędowego formularza, dostępnego w Pałacu Sprawiedliwości.