Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MK ws. reformy Uniwersytetu Królewskiego

BPSK nr 6535

Ekorre, 25 stycznia 2018 roku

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY

w sprawie reformy Uniwersytetu Królewskiego

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Federalnej z dnia 21 października 2016 roku o instytucjach, zarządza się, co następuje:

Art. 1.
Dokonuje się połączenia Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis, Biblioteki Św. Róży w Elsynorze oraz Czytelni Królewskiej w Ekorre w nową instytucję publiczną, zwaną dalej Uniwersytetem Królewskim.

Art. 2.
Uniwersytetowi Królewskiemu nadaje się statut, będący załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Art. 3.
Tracą moc: Statut Uniwersytetu Królewskiego w Królewskim Stołecznym Mieście Dreamopolis z dnia 1 stycznia 2007 roku, Statut Biblioteki imienia świętej Róży z dnia 22 października 2016 roku.

Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Załącznik nr 1

STATUT
UNIWERSYTETU KRÓLEWSKIEGO

Rozdział I — Przepisy ogólne
§ 1

 1. Uniwersytet Królewski, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią o statusie federalnej instytucji publicznej, realizującą zadania w zakresie edukacji, zachowania dziedzictwa narodowego i promocji kultury.
 2. Uniwersytet Królewski posługuje się nazwami „Uniwersytet Królewski”, „Uniwersytet Królewski w Dreamopolis” oraz skrótami „UK” i „UKD”.
 3. Siedzibą władz Uniwersytetu jest Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis.

§ 2

 1. Nadzór nad Uniwersytetem, w zakresie ustalonym przez prawo federalne, sprawuje minister właściwy ds. edukacji, zwany dalej Ministrem.
 2. Nadzór ministra nie może naruszać wolności badań i debat naukowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu.

§ 3

 1. Do zadań Uniwersytetu należy:
  a) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym świadczenie usług badawczych,
  b) kształcenie i wspieranie samodzielnego rozwoju mieszkańców Dreamlandu
  c) propagowanie i rozwój nauki w Królestwie Dreamlandu,
  d) archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów związanych z historią i dziedzictwem kulturowym Królestwa Dreamlandu i całego mikroświata.
 2. W realizacji podstawowych zadań Uniwersytet może prowadzić współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami nauki, kultury, sztuki, oświaty, a także z instytucjami gospodarczymi i innymi podmiotami publicznymi lub prywatnymi.
 3. Uniwersytet finansuje swoją działalność z budżetu Rządu Królewskiego, ofiarności publicznej oraz dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zleceń odpowiadających jego naukowemu charakterowi.

Rozdział II — Ustrój Uniwersytetu
§ 4

 1. Organem kierującym pracami Uniwersytetu i reprezentującym go na zewnątrz jest Rektor, powoływany i odwoływany przez Ministra.
 2. Rektor powołuje i odwołuje oraz jest przełożonym pracowników Uniwersytetu, z uwzględnieniem autonomii pracowników naukowych.
 3. Rektor wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie nieuregulowanym prawem federalnym i niniejszym statutem.
 4. Rektor może ustanowić prorektorów jako swoich zastępców lub w celu delegowania kompetencji Rektora. Zasady zastępstwa oraz szczegółowy podział obowiązków określa Rektor.

§ 5

Rektor może w celu usprawnienia zarządu ustalić pomocniczy podział administracyjny Uniwersytetu, powołując jednostki dydaktyczne i wskazując ich kierowników.
Rozdział III — Biblioteka i Czytelnia
§ 6

 1. Główną biblioteką uniwersytecką stanowiącą wsparcie naukowo-dydaktyczne dla społeczności akademickiej Uniwersytetu jest Biblioteka imienia świętej Róży Fan Hui, zwana dalej Biblioteką.
 2. Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną. Rektor może powołać dyrektora biblioteki.
 3. Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia wszelkie teksty kultury związane z mikronacjami ze szczególnym uwzględnieniem dzieł pisanych.
 4. Siedzibą Biblioteki jest Elsynor.

§ 7

 1. Czytelnia Królewska w Ekorre stanowi część Biblioteki i jest przeznaczona lekturze i dyskusji nad tekstami pisanymi, w szczególności o charakterze politycznym i publicystycznym.
 2. Czytelnia Królewska otrzymuje osobny dział na forum Królestwa Dreamlandu i jest moderowana przez osobę zarządzającą Biblioteką.

Rozdział — IV Studia
§ 8

 1. Uniwersytet realizuje swoje zadania w zakresie kształcenia oferując studia wszystkim osobom mającym status mieszkańca Królestwa Dreamlandu.
 2. Studia mogą być prowadzone w trybie kierunkowym bądź indywidualnym, powinny mieć określony zakres tematyczny i czasowy i powinny kończyć się weryfikacją nabytej wiedzy i wydaniem poświadczenia ich odbycia. Poświadczenie może mieć charakter tytułu naukowego.
 3. Szczegółowe zasady przebiegu studiów określa ich regulamin, wydawany przez Rektora.

Rozdział V — Postanowienia końcowe
§ 9

  Zmiana niniejszego Statutu następuje w drodze zarządzenia Ministra, wydawanego po konsultacji i za zgodą Rektora, jeżeli stanowisko to jest obsadzone.

§ 10

  Statut wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.