Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SK 2008/2/I* [Wakowski v. KWK]

BPSK nr 677
LDKD #26681

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 27 maja 2008 roku

Sąd Królestwa w Wydziale IV Administracyjnym w składzie:
Przewodniczący: Sędzia SK Mateusz Conroy wicehrabia Shakur.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 6 – 15 maja 2008 roku
sprawy SK SK 2008/2/I*
ze skargi: Łukasza Wakowskiego;
przeciwko: Komisji Wyborczej Królestwa;
na poprawność przeprowadzenia wyborów.

orzeka, co następuje:

I. Orzeka nieważność wyborów ze wzglądu na stwierdzone uchybienia.
II. Koszty postępowania ponosi Skarbu Królestwa – Komisja Wyborcza
Królestwa na rzecz Łukasza Wakowskiego kwotą 5.000 D tytułem zwrotu
kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

(1)
W związku z koniecznością szybkiego wydania orzeczenia i faktem, iż
przebieg rozprawy został utrwalony i wyłożony do wglądu publicznego w
Sali VI Wydziału IV Administracyjnego, Sąd nie będzie opisywał
przebiegu postępowania i ograniczy się jedynie do rozważań na temat
poprawności przeprowadzenia wyborów.

(2)
Sąd wydając wyrok miał na względzie art. 14. ust. 1. Ustawy Federalnej
z dnia 14 września 2002 roku o Izbie Poselskiej. [jednolity tekst z 3
października 2007 r.; BPSK nr 933] Stwierdzono rażące uchybienia w
postaci wydania zaświadczenia poselskiego tylko jednemu, a nie czterem
kandydatom. Zdaniem Sądu w miejscu gdzie nie ma podanych konkretnych
norm co do wyborów uzupełniających, stosuje się normy dotyczące
wyborów w zwykłym trybie. Nie do przyjęcia jest również argumentacja,
iż skoro po zwykłych wyborach jakaś partia wybrała, po wyborach
uzupełniających nie można dodać wielu posłów, co spowodowałoby zmianę
siły partii w Izbie poselskiej. To rozumowanie byłoby słuszne, gdyby
wyborcy wybierali listy, a nie, jak w tym przypadku, bezpośrednio
kandydatów. Z powyższych względów, orzeczono jak w sentencji.

Sędzia Sądu Królestwa
(-) dr jur. net. Mateusz Conroy wicehrabia Shakur

POUCZENIE
Od niniejszego wyroku przysługuje stronom apelacja w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia orzeczenia, którą należy złożyć na adres poczty e-mailowej
Prezesa Sadu Królewskiego, dostępnego w Pałacu Sprawiedliwości.

[* błędne oznaczenie sygnatury wskazane w W SK 2008/2/II – LDKD #27871]