Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

U — Fundusz Startowy [t.j]

USTAWA
z dnia 3 października 2016 roku
[t.j. z dnia 28 marca 2018 r.]

o Funduszu Startowym

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

Art. 1. [Cel ustawy]
1. Ustawa tworzy oraz określa zasady funkcjonowania Funduszu Startowego w Królestwie Dreamlandu.
2. Celem funkcjonowania Funduszu Startowego jest zapewnienie obywatelom Królestwa początkowych środków finansowych potrzebnych dla początkowego funkcjonowania, a także wspieranie ich pierwszych inicjatyw.
3. Wydatki Funduszu Startowego są pokrywane ze środków Rządu Królewskiego.

Art. 2. [Postanowienia ogólne]
Ze środków Funduszu Startowego mogą skorzystać obywatele Królestwa niemający dłuższego stażu w Królestwie niż 3 miesiące od momentu wpisu do rejestru.

Art. 3. [Zapomoga startowa]
1. Każdy uprawniony do korzystania ze środków Funduszu Startowego jest uprawniony do uzyskania jednorazowej, bezzwrotnej zapomogi w wysokości 15.000 D.
2. Uzyskanie zapomogi wymaga złożenia wniosku do zarządcy Funduszu w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Ksiąg i Rejestrów.

Art. 4. [Program partnerski]
1. Każdy uprawniony do korzystania ze środków Funduszu Startowego ma prawo uzyskać premię tytułem udziału w programie partnerskim.
2. Uzyskanie premii możliwe jest będąc poleconym i polecającym Królestwo Dreamlandu.
3. Osobą poleconą jest uprawniony, który nabył obywatelstwo Królestwa Dreamlandu z polecenia osoby polecającej będącej obywatelem w momencie nabycia obywatelstwa przez poleconego.
4. Osobą polecającą jest uprawniony, który polecił Królestwo Dreamlandu osobie poleconej, która nabyła z jego polecenia obywatelstwo Królestwa Dreamlandu.
5. Każdy polecony ma prawo uzyskać 10.000 D premii w pierwszym miesiącu aktywności i 20.000 D premii w drugim miesiącu aktywności. Taką samą premię otrzymuje polecający.
6. Będąc polecającym można uzyskać premię z więcej niż jednego polecenia. Będąc poleconym można uzyskać premię tylko jeden raz.
7. Premia jest wypłacana poleconemu i polecającemu, gdy polecony w każdym miesiącu jej pobierania spełni wymagania aktywności określone rozporządzeniem Ministra Ksiąg i Rejestrów.
8. Uzyskiwanie premii wymaga złożenia wniosku przez poleconego i polecającego do zarządcy Funduszu w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Ksiąg i Rejestrów.

Art. 5. [Inne formy pomocy]
Minister właściwy ds. wewnętrznych ma prawo ustanowienia innych form pomocy udzielanych przez Fundusz Startowy, pod warunkiem że odpowiadają one celom funkcjonowania Funduszu, są skierowane do osób określonych w art. 2 Ustawy i zachowują zasady bezstronności w ich przyznawaniu.

Art. 6. [Zarząd nad funduszem]
Zarząd nad Funduszem Startowym sprawuje Minister Ksiąg i Rejestrów.

Art. 7. [Zwrot środków w przypadku usunięcia z rejestru]
1. W przypadku usunięcia z rejestru w przeciągu 3 miesięcy od uzyskania wsparcia finansowego z Funduszu Startowego, posiadane przez niego środki do wysokości w/w wsparcia podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu Startowego.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się w pierwszej kolejności, niezależnie od postępowania spadkowego.

Art. 8. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie niezwłocznie po jej ogłoszeniu.

(-) Edward, r.