Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

U — Sąd Królestwa [t.j.]

USTAWA
z dnia 22 stycznia 2017 r.
[t.j. z dnia 28 marca 2018 r.]

o Sądzie Królestwa

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

Art. 1. Ustawa reguluje ustrój i wewnętrzną organizację Sądu Królestwa, zwanego dalej „Sądem”, warunki bycia mianowanym na urząd sędziego oraz tryb opróżnienia tego urzędu przed upływem kadencji.

Art. 2. 1. Siedzibą Sądu jest Pałac Sprawiedliwości w Królewskim Stołecznym Mieście Dreamopolis.
2. Miejscem urzędowania Sądu jest sekcja państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczona pod działalność Sądu.

Art. 3. Prezes Sądu Królestwa, zwany dalej „Prezesem”, w zakresie kierowania sądem w szczególności:
1) reprezentuje Sąd wobec podmiotów trzecich;
2) (uchylony);
3) organizuje szkolenia zawodowe dla sędziów i sędziów pokoju;
4) w każdym kwartale roku kalendarzowego zdaje Parlamentowi Królewskiemu sprawę z luk w prawie ujawnionych w działalności Sądu.

Art. 4. 1. Gdy urząd Prezesa pozostaje nieobsadzony, jego uprawnienia i obowiązki wykonuje pełniący obowiązki Prezesa Sądu Królestwa, zwany dalej „pełniącym obowiązki Prezesa”.
2. Król wyznacza pełniącego obowiązki Prezesa, gdy urząd Prezesa uległ opróżnieniu. Może w każdym czasie wyznaczyć na jego miejsce inną osobę.
3. Wyznaczony pełniącym obowiązki Prezesa może być sędzia, a jeśli w czasie wyznaczenia brak sędziów, to sędzia pokoju.

Art. 5. 1. Król mianuje sędziów spośród osób, którym przyznano certyfikat poświadczający kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziego.
2. Certyfikat wydaje Minister Policji na wniosek zainteresowanego, po jego uprzednim przeszkoleniu i przeegzaminowaniu. Osoby dysponujące doświadczeniem w pracy w wymiarze sprawiedliwości mogą być zwolnione ze szkolenia i egzaminu.
3. Minister Policji określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb szkolenia i egzaminowania ubiegających się o wydanie certyfikatu;
2) warunki zwolnienia ubiegającego się o wydanie certyfikatu ze szkolenia i egzaminu;
3) tryb wydania certyfikatu.

Art. 6. Objąwszy swój urząd, sędzia (sędzia pokoju) w ciągu 7 dni składa publicznie przysięgę następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako sędzia (sędzia pokoju) służyć wiernie Królestwu i stać na straży jego praw, swoje obowiązki wypełniać sumiennie, wymierzać sprawiedliwość bezstronnie według mego sumienia, w swoim postępowaniu zachowywać godność i uczciwość”.

Art. 7. 1. Opróżnienie urzędu sędziego następuje, gdy sprawujący go:
1) zrzekł się urzędu;
2) nie złożył terminowo przysięgi po objęciu urzędu;
3) wstąpił do partii politycznej;
4) utracił obywatelstwo;
5) został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.
2. Do opróżnienia urzędu sędziego pokoju stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.
3. Opróżnienie urzędu sędziego bądź sędziego pokoju w tych przypadkach stwierdza Prezes, a jeżeli dotyczy ono sprawującego urząd Prezesa, to Król.

Art. 8. (uchylony).

Art. 8a. Król stwierdza opróżnienie urzędu Prezesa, gdy sprawujący go:
1) zrzekł się urzędu;
2) przestał sprawować urząd sędziego albo sędziego pokoju.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie z dnia 22 stycznia 2017 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Sądzie Królestwa i ustawę o postępowaniu sądowym.

(—) Edward II, r.