Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SK 2008/10/I [PGK v. P. Archien – Liberi]

BPSK nr 693
LDKD #27346

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 4 lipca 2008 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym w składzie:
Przewodniczący: Sędzia SK dr jur. net. Mateusz Conroy wicehrabia Shakur;

po rozpoznaniu w dniach 9 czerwca – 25 czerwca 2008 r.
na rozprawie;

sprawy: SK 2008/10/I
z oskarżenia Prokuratury Generalnej
przeciwko: Pawłowi Erwinowi hrabiemu de Archien-Liberi
o: bezpodstawne usunięcie i zablokowanie możliwości ponownej
rejestracji grupie Senatorów na Listę Dyskusyjną Izby Poselskiej;
orzeka, co następuje:

I. Orzeka Pawła Erwina hrabiego de Archien-Liberi winnym zarzucanych mu
czynów.

II. Skazuje Pawła Erwina hrabiego de Archien-Liberi na okres 6
miesięcznej banicji.

UZASADNIENIE

(1)
Zapis przewodu sądowego dostępny jest w Pałacu Sprawiedliwości – Sala
Rozpraw IV
(http://www.dreamland.l.pl/sk/sk/forum.php?page=&cmd=show&id=1255&category=17).

(2)
Prokuratura postawiła Pawłowi Erwinowi hrabiemu de Archien-Liberi
zarzut z artykułu 30 Ustawy Federalnej z dnia 12 marca 2004 roku
Kodeks Karny [dalej: Kodeks Karny; BPSK Nr 656] – wywieranie wpływu na
czynności urzędowe konstytucyjnego organu Królestwa Dreamlandu groźbą
lub przemocą. Wnioskował o ukaranie oskarżonego z artykułu 30 w
związku z artykułem 20 Kodeksu Karnego.

(2. A.)
Jednym z dowodów w sprawie były zeznania świadka biegłego w osobie
Prezesa Królewskich Służb Informatycznych. Pełnomocnik oskarżonego
zarzuca im stronniczość. Zdaniem Sądu taka sytuacja nie miała tutaj
miejsca. Prezes Królewskich Służb Informatycznych nie wypowiadał
własnych opinii, a jedynie przybliżał Sądowi pojęcia z zakresu
informatyki. W zakresie, w jakim świadek biegły wypowiadał się jako
ekspert było to niezbędne.

(2. B.)
Zdaniem Sądu bezpodstawne jest również stwierdzenie, iż obrońca
oskarżonego nie miał możliwości ustosunkować się do zmienionego aktu
oskarżenia. Możliwość taka istniała w mowie końcowej z której obrońca
zrezygnował. Dodatkowo należy zauważyć, iż nie jest zabronione
przyjmowanie przez Sąd oświadczeń końcowych po czasie – zależy to od
dobrej woli Sądu.

(3)
Mając na uwadze zgromadzony w toku przewodu materiał procesowy oraz
obowiązujące prawo Sąd Królestwa zważył, co następuje:

(3.A)
Decyzja o pozbawieniu Senatora możliwości wypowiadania się na Liście
Dyskusyjnej Izby Poselskiej była bezprawna – nie istnieją podstawy
prawne do wydawania takich decyzji. Zdaniem sądu wszystkie czynności
związane z wykonywaniem funkcji publicznej, jaką jest urząd Senatora,
czynnościami urzędowymi. Sąd zdecydował, iż pozbawienie możliwości
wypowiadania się na Liście Dyskusyjnej Izby Poselskiej, jako czyn
bezprawny, było przemocą w myśl artykułu 30 Kodeksu Karnego i
wymierzył karę z nim zgodną. Marszałek mógł zastosować inne środki –
zgodne z prawem.

(3.B)
Zważając na to, iż Paweł Erwin hrabia de Archein-Liberi działania
swoje motywował utrzymaniem porządku na Liście Dyskusyjnej Izby
Poselskiej, Sąd zrezygnował z wymierzania kary pozbawienia możliwości
zajmowania stanowiska Marszałka Izby Poselskiej czy Wicemarszałka, o
co wnioskowała Prokuratura. Zdaniem Sądu jest to bezcelowe, ponieważ 6
miesięczny okres banicji już wiąże się z niemożnością zajmowania tych
stanowisk.

(4)
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszego wyroku przysługuje stronom apelacja w terminie 7 dni od
dnia ogłoszenia orzeczenia, którą należy złożyć za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres Prezesa Sądu Królestwa, dostępnego w
Pałacu Sprawiedliwości.

dr jur. net. Mateusz Conroy wicehrabia Shakur
Sędzia Sądu Królestwa