Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Dekret – Ustrój Rządu Królewskiego

DEKRET
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

o ustroju Rządu Królewskiego

My, Alfred, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej,
senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji etc.,

ogłaszamy, że My ustanowiliśmy, a Nasz Parlament zatwierdził, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Dekret określa organizację i tryb pracy Rządu Królewskiego.
Art. 2. Skrótowe określenia, użyte w niniejszym dekrecie, oznaczają odpowiednio:

1) „Rząd” — Rząd Królewski;
2) „Premier Rządu” — Premiera Rządu Królewskiego;
3) „Wicepremier Rządu” — Wicepremiera Rządu Królewskiego;
4) „minister bez teki” — ministra nieprzewidzianego dekretem, powołanego przez Premiera Rządu do wykonywania określonych zadań Rządu;
5) „urząd rządowy” — jednostkę organizacyjną, powołaną do obsługi członków Rządu.
Rozdział 2
Skład rządu
Art. 3. Do Rządu wchodzą: Premier Rządu, ministrowie przewidziani dekretem i ministrowie bez tek.

Art. 4. Premier Rządu przewodniczy obradom Rządu, powołuje i odwołuje ministrów, udziela im wytycznych, koordynuje ich działalność, wykonuje funkcje ministrów przewidzianych dekretem, których stanowiska pozostają nieobsadzone oraz zastępuje nieobecnych ministrów.

Art. 5. Minister Spraw Wewnętrznych zarządza finansami publicznymi oraz mieniem publicznym niepowierzonym innym ministrom, kieruje aktywnością rządu federalnego w życiu gospodarczym państwa oraz prowadzi wszelkie rejestry przewidziane prawem.

Art. 6. Minister Bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz chroni porządku publicznego i praworządzności, w szczególności zaś kieruje moderacją forum i sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed Sądem Królestwa.

Art. 7. Minister Propagandy dba o publiczny wizerunek państwa, a szczególnie Rządu, zapewnia należyte poinformowanie opinii publicznej o działalności Rządu, sprawuje opiekę nad nowymi obywatelami dreamlandzkimi.

Art. 8. Minister Kultury i Nauki sprawuje opiekę nad działalnością kulturalną, naukową, sportową i podobną, prowadzoną przez obywateli dreamlandzkich lub na terytorium państwa dreamlandzkiego oraz zapewnia należyte przeprowadzenie świąt i uroczystości państwowych.

Art. 9. Poszczególni członkowie rządu wykonują także inne zadania, jeśli prawo tak stanowi.

Art. 10. Premier Rządu może powierzyć jednemu z ministrów funkcję Wicepremiera Rządu. Wicepremier Rządu zastępuje Premiera Rządu w czasie nieobecności.

Rozdział 3
Tryb pracy rządu
Art. 11. 1. Członkowie rządu w zakresie wykonywania swoich zadań działają samodzielnie.
2. Ministrowie są związani wytycznymi, udzielonymi im przez Premiera Rządu.

Art. 12. 1. Członkowie rządu w zakresie wykonywania swoich zadań mogą podejmować wszelkie działania niewładcze bez szczególnego, prawnego upoważnienia.
2. Jednakże dla rozporządzenia mieniem publicznym albo zaciągnięcia długu publicznego potrzebują upoważnienia Rządu Królewskiego, określającego przedmiot rozporządzenia albo wysokość długu.

Art. 13. 1. Działalność ministrów podlega nadzorowi Premiera Rządu, zaś działalność jego samego podlega nadzorowi Rządu Królewskiego.
2. Od rozstrzygnięcia nadzorczego Premiera Rządu zainteresowanemu ministrowi służy odwołanie do Rządu Królewskiego.

Art. 14. 1. W przypadkach przewidzianych prawem, Rząd działa kolegialnie.
2. Rząd rozstrzyga jednomyślnie albo, na zarządzenie przewodniczącego, w głosowaniu, zwykłą większością głosów. Z wyjątkiem spraw z art. 12 ust. 2, Rząd nie rozstrzyga wbrew woli Premiera Rządu.

Rozdział 4
Urzędy rządowe
Art. 15. 1. Urzędami rządowymi są Urząd Rządu Królewskiego i ministerstwa.
2. Urząd Rządu Królewskiego zapewnia obsługę Premiera Rządu, Wicepremiera Rządu, ministrów przewidzianych dekretem, do obsłygi których nie powołano ministerstw, oraz ministrów bez tek. Rząd Królewski określa organizację Urzędu Rządu Królewskiego.
3. Rząd Królewski może powoływać ministerstwa do obsługi określonych ministrów, przekształcać je i rozwiązywać, określać ich organizację.

Art. 16. 1. Premier Rządu powołuje i odwołuje urzędników Urzędu Rządu Królewskiego.
2. Ministrowie powołują i odwołują urzędników ministerstw zapewniających ich obsługę.

Art. 17. Członek rządu może upoważnić urzędnika urzędu rządowego zapewniającego jego obsługę do wykonywania określonych czynności w jego imieniu.

Rozdział 5
Przepisy wprowadzające
Art. 18. Wszelkie odwołania w przepisach odrębnych do znoszonych urzędów Ministra Ksiąg i Rejestrów oraz Ministra Policji zastępuje się odwołaniami do ustanawianych urzedów Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Bezpieczeństwa.

Art. 19. Traci moc dekret z dnia 28 marca 2018 r. o ustroju Rządu Królewskiego.

Art. 20. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Alfred, rex