Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UK o przyjęciu poprawek do Konstytucji Królestwa

BPSK Nr 828
LDKD #26227

USTAWA
KONSTYTUCYJNA

z dnia 1 maja 2008 roku
o poprawkach do Konstytucji Królestwa.

My, Edward I Artur, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

otrzymawszy jednobrzmiące uchwały obu izb Naszego Parlamentu w przedmiocie wprowadzenia poprawek do Konstytucji Królestwa,

uznając je za słuszne i godne poparcia,

zatwierdzamy i ogłaszamy, co następuje:

Art. 1.
W Konstytucji Królestwa z dnia 1 lipca 2002 roku wprowadza się następujące poprawki:

(1) Artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 1.
1. Królestwo Dreamlandu jest demokratycznym federalnym wirtualnym państwem prawa. „

(2) W artykule 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na budżet federalny składają się wszystkie ustawy federalne i dekrety królewskie przyznające środki pieniężne podmiotom finansowanym przez Skarb Królestwa; szczegółowy tryb ustalania budżetu określa ustawa.”

(3) W artykule 15:
(a) wykreśla się ust. 2-5;
(b) skreśla się dotychczasowe oznaczenie ust. 1 jako jednostki redakcyjnej.

(5) W artykule 35 ust. 2 wykreśla się średnik i słowa „zakazane jest prowadzenie działalności zarobkowej, z wyłączeniem działalności dydaktycznej”.

(7) W artykule 37:
(a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Senat Królewski rozpoznaje w ciągu 21 dni przedłożony projekt ustawodawczy, przyjmując go w całości, wnosząc doń poprawki albo odrzucając go w całości zwykłą większością głosów; bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z przyjęciem projektu w całości.”;
(b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Na wniosek Marszałka Senatu Izba Poselska może przedłużać czas przysługujący Senatowi na rozpoznanie projektu.”;
(c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Królowi przysługuje w ciągu 7 dni od przedłożenia prawo odmówienia zatwierdzenia projektu ustawodawczego jako ustawy albo zwrócenia się do Sądu Królestwa z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności projektu. Król niezwłocznie ogłasza ustawę uznaną za zgodną z Konstytucją. „;
(d) dodaje się ust. 7a – 7e w brzmieniu:
„7a. Król odmawia podpisania ustawy, którą Sąd Królestwa uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeśli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Sąd Królestwa nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Król może podpisać ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niekonstytucyjne.
7b. W razie zatwierdzenia lub bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 7, Król niezwłocznie ogłasza ustawę.
7c. Jeżeli Król nie ogłasza ustawy mimo upływu 9 dni od przedłożenia projektu, a nie złożył wniosku do Sądu Królestwa o zbadanie zgodności projektu ustawy z Konstytucją, lub nie ogłasza ustawy mimo upływu 3 dni od orzeczenia Sądu Królestwa o zgodności ustawy z Konstytucją, ogłoszenia dokonują wspólnie obaj Marszałkowie.
7d. Jeżeli Król nie ogłasza ustawy mimo upływu 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia Sądu Królestwa uznającego projekt ustawy za częściowo niezgodny z Konstytucją, przy czym Sąd Królestwa nie orzekł, że niezgodne z Konstytucją przepisy są nierozerwalnie związane z całą ustawą, ogłoszenia dokonują wspólnie obaj Marszałkowie z pominięciem przepisów uznanych za niekonstytucyjne.
7e. Zwrócenie się przez Króla do Sądu Królestwa z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności projektu ustawodawczego wstrzymuje bieg terminu określonego w ust. 7.”;
(e) skreśla się ust. 8;
(f) zmienia się oznaczenie ust. 9 na ust. 8.

(8) Artykuł 39 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 39.
1. Rząd Królewski składa się z Premiera, kierującego pracami Rządu, oraz ministrów.
2. Król powołuje i odwołuje Premiera, a na jego wniosek poszczególnych ministrów; Król może samodzielnie odwołać ministra. „

(9) Dodaje się artykuł 39a w brzmieniu:
„Artykuł 39a.
1. Premier, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Króla, ma obowiązek zwrócić się do Izby Poselskiej z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania. Izba Poselska udziela wotum zaufania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
2. W razie odmowy udzielenia wotum zaufania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Król powołuje Premiera, który ma obowiązek zwrócić się do Parlamentu Królewskiego z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania. Parlament Królewski udziela wotum zaufania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jego ustawowego składu.
3. W razie odmowy udzielenia wotum zaufania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Król rozwiązuje Izbę Poselską i zarządza przedterminowe wybory.”

(10) Dodaje się artykuł 39b w brzmieniu:
„Artykuł 39b.
Premier w imieniu swoim i ministrów zwraca się do Króla z wnioskiem o odwołanie z pełnionych funkcji w dniu ukonstytuowania się Izby Poselskiej kolejnej kadencji. Król przychyla się do tego wniosku.”

(11) Dodaje się artykuł 39c w brzmieniu:
„Artykuł 39c.
1. Każda z izb Parlamentu Królewskiego może zwrócić się do Króla o odwołanie określonego ministra lub całego Rządu Królewskiego.
2. Izba Poselska może uchwalić wotum nieufności wobec ministra lub Premiera większością 2/3 głosów; wotum nieufności wobec Premiera uznaje się za skierowane wobec całego Rządu Królewskiego.
3. W razie uchwalenia wotum nieufności, Król przychyla się do stanowiska Izby Poselskiej albo rozwiązuje ją i zarządza przedterminowe wybory.”

(12) W artykule 46 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Obywatele mogą uczestniczyć w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w I instancji jako sędziowie pokoju.”

(13) W artykule 52:
(a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obroną Królestwa Dreamlandu zajmuje się Armia Królewska.”;
(b) skreśla się ust. 4;
(c) zmienia się oznaczenie ust. 5 na ust. 4 i ust. 6 na ust. 5.

Art. 2.
1. Poprawki do Konstytucji Królestwa wchodzą w życie z dniem 1 maja 2008 roku.
2. Uznaje się, że procedura rozpatrywania projektów ustawodawczych przez Senat Królewski poprawiona przez art. 1 (7) (a) i (b) stosuje się do wszystkich tych projektów ustawodawczych przedłożonych Senatowi Królewskiemu nie więcej niż 14 dni przed wejściem w życie poprawek do Konstytucji Królestwa, które nie zostały jeszcze rozpatrzone przez Senat Królewski.
3. Uznaje się, że przysługujące Królowi prawo do zwrócenia się do Sądu Królestwa z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności projektu ustawodawczego stosuje się do wszystkich tych projektów ustawodawczych przedłożonych Królowi nie więcej niż 7 dni przed wejściem w życie poprawek do Konstytucji Królestwa, których Król jeszcze nie zatwierdził oraz nie odmówił zatwierdzenia.
4. Uznaje się, że obowiązek zwrócenia się przez Premiera do Izby Poselskiej z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania nie dotyczy Premiera urzędującego w chwili wejścia w życie poprawek do Konstytucji.

Art. 3.
1. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, Król podejmuje kroki niezbędne do zapewnienia dostosowania obowiązującego porządku prawnego do nowego brzmienia Konstytucji Królestwa.

(-) Edward I Artur, R.