Organizacja

Organizacja Królewskiej Marynarki Wojennej nie jest jednolita z uwagi na fakt, że w jej składzie znajdują się formacje wojskowe floty wojennej, lotnictwa, piechoty oraz obrony baz i wybrzeży. Z tego względu zastosowano strukturę właściwą dla tych rodzajów broni.

Okręty wojenne grupuje się w podstawowy związek operacyjny – eskadry. Eskadry floty wojennej mogą liczyć od 2 do 4 okrętów wojennych różnych typów i klas. Na ogół jednak grupuje się je zgodnie z rodzajem okrętów, jakie mają w niej służyć, lub zgodnie z przeznaczeniem danej eskadry. Osobno formowane są eskadry floty nawodnej i floty podwodnej. Eskadry grupowane są w dywizjony. W skład dywizjonu wchodzą 2 lub 3 eskadry. Z 2 lub 3 dywizjonów tworzy się flotylle, zaś z nich w liczbie 3 – floty. Specyficzną formacją jest grupa bojowa – w jej skład wchodzi lotniskowiec lub uniwersalny okręt desantowy oraz jedna eskadra innych okrętów. Grupa bojowa może zatem liczyć maksymalnie pięć jednostek. Poniższy schemat obrazuje organizację floty wojennej.

Samoloty i śmigłowce lotnictwa morskiego grupuje się w podstawowy związek operacyjny – skrzydło. Skrzydło liczy 2 samoloty lub śmigłowce – jednostki dowódcy i skrzydłowego dowódcy. Skrzydła formuje się w liczbie dwóch w plutony, a te w liczbie 3 w eskadry. Eskadra jest podstawowym związkiem operacyjnym w lotnictwie przybrzeżnym. W lotnictwie pełnego morza takim związkiem jest skrzydło lub pluton – zależnie ile jednostek powietrznych na swój pokład może zabrać jeden okręt. Z 3 eskadr lotniczych tworzy się dywizjon. 2 lub 3 dywizjony wchodzą natomiast w skład pułku lotnictwa, z których tworzy się brygady lub grupy. Dywizje lotnicze formuje się z dwóch brygad (grup), a floty powietrzne z dwóch dywizji. Poniższy schemat obrazuje organizację lotnictwa morskiego.

Obroną wybrzeża zajmują się nadbrzeżne jednostki artylerii działowej i rakietowej. Posiadają tym samym strukturę wojsk artyleryjskich. 2 działa wchodzą na wyposażenie drużyny – z czterech drużyn tworzy się pluton, a z 3 lub 4 plutonów baterię artylerii, która jest podstawową jednostką wojskową. W dalszej kolejności 4 baterie grupowane są w dywizjony, a te w liczbie 2 lub 3 w pułki. Z pułków formuje się brygady obrony wybrzeża. Większych zgrupowań na ogół nie tworzy się z uwagi na rozproszenie stanowisk obrony, co utrudniałoby dowodzenie całością formacji. Poniższy schemat obrazuje organizację obrony wybrzeża.

Piechota morska jak wskazuje nazwa jest formacją piechoty, która znajduje się w strukturze KMW. Służy do wykonywania desantu morskiego i obrony wybrzeża oraz baz morskich. Grupuje się ją jak zwykłą piechotę – w drużyny, z których tworzy się plutony. Z 4 plutonów formuje się chorągiew, z 4 chorągwi – batalion piechoty morskiej. Z 3 lub 4 batalionów tworzony jest pułk. Bataliony i pułki piechoty morskiej KMW są podstawowymi formacjami dla tego rodzaju broni. Z trzech pułków formuje się brygadę, a z dwóch brygad – dywizję piechoty morskiej. Korpus stanowi zgrupowanie dwóch dywizji. Armii piechoty morskiej nie formuje się. Poniższy schemat ilustruje organizację piechoty morskiej.