UNIWERSYTECKI REGULAMIN STUDIÓW

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Uniwersytecki regulamin studiów, zwany dalej „Regulaminem” ustala zasady studiów wspólne dla całego Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis, zwanego dalej „Uniwersytetem”.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dziekanie, rozumie się przez to również kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, prowadzącej działalność dydaktyczną.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o wydziale, rozumie się przez to również inną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, prowadzącą działalność dydaktyczną.

§ 2.
1. Regulaminy studiów poszczególnych wydziałów, zwane dalej „wydziałowymi regulaminami studiów” nie mogą pozostawać w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu.
2. Rektor przedstawia Radzie projekt wydziałowego regulaminu studiów na wniosek właściwego dziekana.

ROZDZIAŁ II
Rozpoczęcie i przebieg studiów

§ 3.
1. Kandydat na studia składa wniosek o przyjęcie na studia w formie ustalonej przez Rektora, w szczególności z wykorzystaniem serwisu informatycznego Uniwersytetu.
2. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Rektora pod względem zachowania ustalonych wymogów formalnych.
3. Z chwilą zatwierdzenia wniosku przez Rektora, kandydat staje się studentem wybranego przez siebie wydziału.

§ 4.
1. Studia prowadzi się z wykorzystaniem serwisu informatycznego Uniwersytetu w trybie wykładowym lub indywidualnie.
2. Wydziałowy regulamin studiów może przewidywać, że dopuszczalnym trybem studiów w ramach wydziału będzie tylko jeden spośród trybów wskazanych w ustępie poprzedzającym.

§ 5.
1. Tryb wykładowy polega na zapoznaniu się przez studenta z wykładami.
2. Wydziałowy regulamin studiów może przewidywać obowiązkowe zaliczanie ćwiczeń, jak również innego rodzaju zajęcia obligatoryjne lub dowolne.
3. Dopuszczalne jest zróżnicowanie sytuacji studentów na egzaminie końcowym w zależności od liczby uczęszczanych przez nich zajęć dowolnych, a także wcześniej zaliczonych w toku studiów ćwiczeń, o ile zróżnicowanie opiera się na ustalonym i jawnym dla kandydatów na studia i studentów systemie punktowym.

§ 6.
1. Tryb indywidualny polega na zapoznaniu się przez studenta z materiałami opracowanymi przez jego opiekuna naukowego, w trybie i na zasadach ustalonych przezeń indywidualne z opiekunem naukowym i zatwierdzonych przez dziekana.
2. Opiekuna naukowego przydziela dziekan.
3. Opiekunem naukowym może być każda osoba posiadająca tytuł naukowy.

ROZDZIAŁ III
Egzamin końcowy i obrona

§ 7.
1. Egzamin końcowy, warunkujący możliwość obrony pracy magisterskiej, składa się przed dziekanem.
2. Egzamin końcowy obejmuje cały materiał będący przedmiotem studiów na danym wydziale.
3. Jeżeli wydziałowy regulamin studiów nie stanowi inaczej, egzamin końcowy składa się z 10 pytań, z których za każde można otrzymać od 0 do 3 punktów, przy czym ocena końcowa z egzaminu w zależności od ilości zdobytych punktów kształtuje się następująco:
(1) 0 – 7 punktów oznacza ocenę niedostateczną;
(2) 8 – 15 punktów oznacza ocenę mierną;
(3) 16 – 21 punktów oznacza ocenę dostateczną;
(4) 20 – 28 punktów oznacza ocenę dobrą;
(5) 29 – 30 punktów oznacza ocenę bardzo dobrą.

§ 8.
1. Ocena niedostateczna oznacza konieczność powtórzenia całego toku studiów przed kolejnym przystąpieniem do egzaminu końcowego.
2. Ocena mierna oznacza konieczność powtórzenia egzaminu końcowego.
3. Ocena dostateczna i wyższe oznaczają zdanie egzaminu końcowego.
4. Ocena z egzaminu końcowego stanowi połowę oceny końcowej studiów; drugą
połowę stanowi ocena pracy magisterskiej.

§ 9.
1. Po zdanym egzaminie końcowym student może przystąpić do obrony pracy magisterskiej.
2. W przypadku studiów w trybie indywidualnym, opiekun naukowy może być promotorem pracy.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe

§ 10.
1. W sprawach wątpliwych powstałych na tle stosowania Regulaminu oraz wydziałowego regulaminu studiów rozstrzyga właściwy dziekan.
3. Od decyzji dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Rektora.
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Rada Rektorska może zażądać przedstawienia sprawy do własnego rozstrzygnięcia.

§ 11.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Regulamin stosuje się do wszystkich studentów Uniwersytetu, którzy nie przystąpili jeszcze do egzaminu końcowego, z uwzględnieniem zasady iż zmiana trybu studiów nie może działać na niekorzyść studenta.