STATUT
UNIWERSYTETU KRÓLEWSKIEGO
w Królewskim Stołecznym Mieście Dreamopolis

z dnia 1 stycznia 2007

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Uniwersytet jest samorządną i autonomiczną w granicach prawa wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, kierowaną przez jego organy.
2. Uniwersytet działa na rzecz wszechstronnego rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej, kierując się w swej działalności dobrem dreamlandzkiego społeczeństwa.
3. Niniejszy Statut oraz zgodne z nim uchwały, zarządzenia i inne rozstrzygnięcia wydane przez właściwe organy uniwersyteckie, wiążą wszystkich członków wspólnoty akademickiej Uniwersytetu w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym.

§ 2.
1. Godło Uniwersytetu określa załącznik do niniejszego Statutu.
2. Godło Uniwersytetu oraz pozostałe jego symbole, ustalone przez Rektora lub Radę Rektorską, podlegają prawnej ochronie.

§ 3.
1. Pierwszoplanowym zadaniem Uniwersytetu jest propagowanie i rozwój nauki w Królestwie, w tym integracja środowiska naukowego oraz wybitnych jednostek kraju.
2. Uniwersytet kształci osoby chcące zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Bez względu na ilość i zaangażowanie studentów, zależne głównie od warunków ustrojowych państwa, głównym i nieustającym zadaniem uczelni pozostaje zawsze rozwój nauki w Królestwie.

§ 4.
1. Uniwersytet współpracuje ściśle z Biblioteką im. Św. Róży, pełniącą rolę biblioteki uniwersyteckiej.
2. Szczegółowe zasady współpracy określa porozumienie zawarte przez Rektora z Dyrektorem Biblioteki.

§ 5.
Uniwersytet finansuje swoją działalność z dotacji budżetowych, ofiarności publicznej oraz dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zleceń odpowiadających jego naukowemu charakterowi.

Rozdział II
Struktura organizacyjna

§ 6.
1. W skład Uniwersytetu wchodzą:
(1) wydziały;
(2) instytuty;
(3) jednostki ogólnouczelniane.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu są powoływani i odwoływani przez Rektora po zasięgnięciu opinii Rady Rektorskiej i odpowiadają za należyte funkcjonowanie podległych jednostek; dopuszcza się kierowanie kilkoma jednostkami organizacyjnymi.

§ 7.
1. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu, realizującą jego cele dydaktyczne.
2. Na czele wydziału stoi dziekan.
3. Utworzenie wydziału może nastąpić, jeżeli zapewniona jest realizacja celu dydaktycznego Uniwersytetu w zakresie tradycyjnie wyodrębnianej lub dającej się zasadnie wyodrębnić dziedziny wiedzy.

§ 7a.
1. Dziekan wydziału:
(1) sprawuje zarząd nad podległą jemu jednostką,
(2) za zgodą Rektora powołuje, w drodze postanowienia, prodziekanów, kierowników katedr i pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich,
(3) za zgodą Rektora tworzy, w drodze postanowienia, katedry i inne jednostki wewnątrzwydziałowe,
(4) reprezentuje wydział na zewnątrz,
(5) bierze udział w pracach Rady Rektorskiej,
(6) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą wydziału,
(7) jest przełożonym studentów, pracowników i doktorantów wydziału,
(8) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach dotyczących studentów i doktorantów wydziału oraz podejmuje inne akty lub czynności,
(9) może, za zgodą Rektora, powołać pełnomocników, określając zakres ich działania,
(10) przedstawia swoje postanowienia, o których mowa w punkcie 2 i 3, na liście dyskusyjnej Rady Rektorskiej.
2. Ustęp poprzedzający stosuje się odpowiednio do dyrektorów instytutów.

§ 8.
1. Instytut jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu realizującą zadania o charakterze ponadwydziałowym, w szczególności z zakresu współpracy z innymi instytucjami naukowymi, w tym zagranicznymi.
2. Na czele instytutu stoi dyrektor.
3. Instytut może prowadzić działalność dydaktyczną w ograniczonym zakresie bądź nie prowadzić jej wcale.

§ 9.
Jednostki ogólnouczelniane tworzy się w razie potrzeby zapewnienia należytej realizacji dających się wyodrębnić zadań wspólnych dla całego Uniwersytetu.

Rozdział III
Organy uniwersyteckie

§ 10.
1. Organami Uniwersytetu są:
(1) Rektor;
(2) Rada Rektorska.
2. Organami poszczególnych jednostek organizacyjnych są ich kierownicy.

§ 11.
1. Rektor jest najwyższym jednoosobowym organem Uniwersytetu.
2. Rektorowi przysługuje honorowy tytuł „Jego Magnificencji”.

§ 12.
1. Rektora powołuje Król na wniosek Rady Rektorskiej.
2. Rektor może zostać odwołany, jeżeli:
(1) złożył na ręce Króla i Rady Rektorskiej rezygnację;
(2) utracił obywatelstwo Królestwa;
(3) został skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa;
(4) zaprzestał wykonywania swoich obowiązków lub nie daje należytej rękojmi ich dalszego odpowiedniego wykonywania.
3. Odwołania Rektora dokonuje Król na wniosek Rady Rektorskiej.

§ 13.
1. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Rektor powołuje i odwołuje oraz jest przełożonym pracowników Uniwersytetu, z uwzględnieniem autonomii pracowników naukowych.
3. Rektor jest przełożonym studentów.
4. Rektor wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów uniwersyteckich.

§ 14.
1. Rektor może ustanowić prorektorów jako swoich zastępców.
2. Zasady zastępstwa oraz szczegółowy podział obowiązków określa Rektor.

§ 15.
1. Rada Rektorska jest kolegialnym organem Uniwersytetu.
2. W skład Rady Rektorskiej wchodzą:
(1) Rektor jako jej przewodniczący;
(2) prorektorzy;
(3) dziekani;
(4) dyrektorzy instytutów;
(5) kierownicy jednostek ogólnouczelnianych;
(6) przedstawiciel pracowników niebędących pracownikami naukowymi, z zastrzeżeniem ust. 3;
(7) Dyrektor Biblioteki im. Św. Róży;
(8) przedstawiciel studentów.
3. Przedstawiciel pracowników niebędących pracownikami naukowymi wchodzi w skład Rady Rektorskiej, jeżeli Uniwersytet zatrudnia co najmniej trzech takich pracowników; jest on wybierany przez pracowników w trybie określonym przez Rektora.
4. Przedstawiciela studentów wybierają spośród siebie studenci Uniwersytetu w trybie określonym przez Rektora; przedstawiciel może zostać wybrany, jeżeli Uniwersytet kształci co najmniej 8 studentów.
5. Rektor może rozszerzyć skład Rady Rektorskiej o inne osoby związane z Uniwersytetem.

§ 16.
1. Do kompetencji Rady Rektorskiej należy:
(1) tworzenie i znoszenie na wniosek Rektora jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
(2) ustalanie uniwersyteckiego regulaminu studiów;
(3) zatwierdzanie na wniosek Rektora regulaminów studiów poszczególnych jednostek dydaktycznych;
(4) opiniowanie projektów dotyczących działalności Uniwersytetu, mających szczególne znaczenie dla jego funkcjonowania;
(5) zatwierdzanie planów finansowych Uniwersytetu i sprawozdań z ich realizacji;
(6) podejmowanie rozstrzygnięć w innych sprawach określonych niniejszym Statutem.
2. Rada Rektorska może bezwzględną większością głosów uchylić zarządzenie Rektora.
3. Uchwały Rady Rektorskiej zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga głos Rektora.
4. Rektor może zarządzić głosowanie negatywne.

Rozdział IV
Studia i studenci

§ 17.
1. Studia na Uniwersytecie są bezpłatne.
2. Dopuszczalne jest wprowadzenie odpłatności za powtórne uczestnictwo w kursach z uwagi na niezaliczenie ich w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie studenta oraz za studia podyplomowe.
3. Zasady finansowania kształcenia studentów zagranicznych określają stosowne umowy międzynarodowe lub porozumienia międzyuczelniane.

§ 18.
1. Jednostki dydaktyczne mogą ustalić indywidualny regulamin studiów, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Rektorską.
2. W przypadku braku w danej jednostce regulaminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obowiązuje w niej ogólnouniwersytecki regulamin studiów.

§ 19.
1. Studentem może zostać każdy obywatel Królestwa Dreamlandu wyrażający chęć podjęcia nauki.
2. Studentem może zostać również obywatel innego wirtualnego państwa, na zasadzie określonej w stosownych umowach międzynarodowych lub porozumieniach międzyuczelnianych.
3. Student podejmując naukę na Uniwersytecie bierze na siebie obowiązki wynikające z przepisów uniwersyteckich niezależnie od posiadanego obywatelstwa.
4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o przyjęcie na Uniwersytet, student zostaje zarejestrowany w systemie informatycznym.

Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 20.
1. Zmiana niniejszego Statutu następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Rektorską większością 2/3 głosów i następnie zatwierdzonej przez Króla.
2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Rektorska zasięga opinii wspólnoty akademickiej Uniwersytetu co do proponowanych zmian.