STATUT
UNIWERSYTETU KRÓLEWSKIEGO
w Królewskim Stołecznym Mieście Dreamopolis

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Rozdział I — Przepisy ogólne

§ 1

1. Uniwersytet Królewski, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią o statusie federalnej instytucji publicznej, realizującą
zadania w zakresie edukacji, zachowania dziedzictwa narodowego i promocji kultury.
2. Uniwersytet Królewski posługuje się nazwami „Uniwersytet Królewski”, „Uniwersytet Królewski w Dreamopolis” oraz
skrótami „UK” i „UKD”.
3. Siedzibą władz Uniwersytetu jest Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis.

§ 2

1. Nadzór nad Uniwersytetem, w zakresie ustalonym przez prawo federalne, sprawuje minister właściwy ds. edukacji,
zwany dalej Ministrem.
2. Nadzór ministra nie może naruszać wolności badań i debat naukowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu.

§ 3

1. Do zadań Uniwersytetu należy:

a) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym świadczenie usług badawczych,
b) kształcenie i wspieranie samodzielnego rozwoju mieszkańców Dreamlandu
c) propagowanie i rozwój nauki w Królestwie Dreamlandu,
d) archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów związanych z historią i dziedzictwem kulturowym Królestwa Dreamlandu i całego mikroświata.

2. W realizacji podstawowych zadań Uniwersytet może prowadzić współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami
nauki, kultury, sztuki, oświaty, a także z instytucjami gospodarczymi i innymi podmiotami publicznymi lub prywatnymi.
3. Uniwersytet finansuje swoją działalność z budżetu Rządu Królewskiego, ofiarności publicznej oraz dochodów
uzyskiwanych w związku z realizacją zleceń odpowiadających jego naukowemu charakterowi.

Rozdział II — Ustrój Uniwersytetu

§ 4

1. Organem kierującym pracami Uniwersytetu i reprezentującym go na zewnątrz jest Rektor, powoływany i odwoływany
przez Ministra.
2. Rektor powołuje i odwołuje oraz jest przełożonym pracowników Uniwersytetu, z uwzględnieniem autonomii
pracowników naukowych.
3. Rektor wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie nieuregulowanym prawem federalnym i niniejszym statutem.
4. Rektor może ustanowić prorektorów jako swoich zastępców lub w celu delegowania kompetencji Rektora. Zasady zastępstwa oraz szczegółowy podział obowiązków określa Rektor.

§ 5

1. Rektor może w celu usprawnienia zarządu ustalić pomocniczy podział administracyjny Uniwersytetu, powołując jednostki dydaktyczne i wskazując ich kierowników.

Rozdział III — Biblioteka i Czytelnia

§ 6

1. Główną biblioteką uniwersytecką stanowiącą wsparcie naukowo-dydaktyczne dla społeczności akademickiej Uniwersytetu jest Biblioteka imienia świętej Róży Fan Hui, zwana dalej Biblioteką.
2. Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną. Rektor może powołać dyrektora biblioteki.
3. Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia wszelkie teksty kultury związane z mikronacjami ze szczególnym uwzględnieniem dzieł pisanych.
4. Siedzibą Biblioteki jest Elsynor.

§ 7

1. Czytelnia Królewska w Ekorre stanowi część Biblioteki i jest przeznaczona lekturze i dyskusji nad tekstami pisanymi, w szczególności o charakterze politycznym i publicystycznym.
2. Czytelnia Królewska otrzymuje osobny dział na forum Królestwa Dreamlandu i jest moderowana przez osobę zarządzającą Biblioteką.

Rozdział — IV Studia

§ 8

1. Uniwersytet realizuje swoje zadania w zakresie kształcenia oferując studia wszystkim osobom mającym status mieszkańca Królestwa Dreamlandu.
2. Studia mogą być prowadzone w trybie kierunkowym bądź indywidualnym, powinny mieć określony zakres tematyczny i czasowy i powinny kończyć się weryfikacją nabytej wiedzy i wydaniem poświadczenia ich odbycia. Poświadczenie może mieć charakter tytułu naukowego.
3. Szczegółowe zasady przebiegu studiów określa ich regulamin, wydawany przez Rektora.

Rozdział V — Postanowienia końcowe

§ 9

1. Zmiana niniejszego Statutu następuje w drodze zarządzenia Ministra, wydawanego po konsultacji i za zgodą Rektora, jeżeli stanowisko to jest obsadzone.

§ 10

1. Statut wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.