Zapis na studia:

Rekrutacja trwa cały rok, zatem w każdej chwili można dokonać zapisu na studia. Należy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy (poniżej). Akceptacja wniosku następuje zwykle szybko, a w każdym przypadku nie powinna trwać dłużej niż 7 dni roboczych. Gdy już się to stanie – rozpoczynają się studia.

Rekrutacja otwarta jest dla każdego, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Jeśli masz inne pytania, zwróć się z nim do władz Uczelni.

Ogólne zasady:

Po pomyślnej rejestracji każdemu nowemu studentowi przydzielany jest opiekun, który później staje się również promotorem pracy dyplomowej. To właśnie opiekun powinien być pierwszym kontaktem dla studentów, którzy potrzebują konsultacji lub pomocy innego rodzaju.

Studia odbywają się w trybie wykładowym lub indywidualnym. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę potrzeby oraz możliwości konkretnego studenta i danego wydziału. Zaliczenie wykładów odbywa się w formie wskazanej przez opiekuna: może to być np. krótka praca pisemna lub egzamin przeprowadzany przy pomocy elektronicznych testów.

Po zaliczeniu wykładów można przystąpić do pisania pracy dyplomowej. Temat pracy, jej plan oraz warunki techniczne ustala student w porozumieniu z opiekunem/promotorem. Obrona pracy magisterskiej polega na odpowiedzi na 2-4 pytań zadawane przez komisję wyznaczoną przez dziekana (w skład komisji wchodzi zwykle opiekun i Dziekan lub inny pracownik naukowy). Na wniosek studenta możliwe jest jednoczesne zaliczenie wykładów (złożenie egzaminu magisterskiego) oraz obrona pracy.

Formularz rekrutacji:

obecnie rekrutacja jest zamknięta