Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – odznaczenie

BPSK nr 1025
LDKD #31211

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 2 sierpnia 2009 roku

Ja, Robert markiz van Buuren, Regent Królestwa, sprawując swój Urząd z
Woli i w Imieniu

Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura, Króla Dreamlandu, Najwyższego
Zwierzchnika Furlandii, Morlandu, Luindoru, Surmali i Weblandu,
Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii
Królestwa, etc.

postanawiam, co następuje:

I.      Nadaję Cyprianowi Benedyktowi Jerzemu wicehrabiemu Lee – Spiderowi
Medal Zeliga.

II.     Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.